Giants

Artwork in collaboration with writer Mark Fortaleza in celebration of the National Labor Day of the Philippines, May 1, 2016.

Accompanying prose:
Kamay
Nakikita kita. Araw-araw. Maraming kuwento ang taglay mo, hindi ka lang isang alamat.
Hindi mo pa kabisado ang bigat at laki ng iyong ambag, ang mga pising kaya mong pasunurin at pagalawin, ang mga buhanging kaya mong palakihin hanggang tingalain, ang mga matatatag na gusaling kaya mong buoin pati na rin tibagin.
Kahit tila isa kang diyos sa sariling mong larangan, hindi ka nila makikita sa kalawakan o sa alapaap. Hindi mo kasama ang mga bituin. Sa lupa ka nakatapak, nakayapak. Mortal ang iyong mga braso, kamay, at katawan. Kilala mo na kung sino ang sakit. Kasama mo madalas ang pagod. Isang malayong kaibigan ang ginhawa.
Kaya mong lumikha, manira, at mangumpuni. Ikinakalakal ang sariling abilidad, talento, at lakas sa mga kamay na magbilang at magkuwenta lamang ang alam gawin. Ang halagang ibinibigay, madalas, hindi sapat sa iyong hiwaga.
Laging limitado at may palugit ang hindi niyo ka-uri.
Magpaparoo’t parito kayong mga mortal ang kamay. Magpapapalit-palit. Tatahakin kahit ang pinakamalalayong lupain. Mga ugat ng punong huhukayin ang ilalim ng ilalim. Mangangapa. Maghahanap ng panlaman sa sariling mong sikmura at sa mga inaalagaang bibig.
Wala kang pangalan at mukha sa iba pero nasisilayan ang mga kamay mong nasa manibela, nagpaparoo’t paritong mga daliri sa kompyuter, nagpupunas ng dingding, nagkakabit ng bumbilya, nag-aayos ng mga tubo, nagda-dayal ng telepono, nagtitimpla ng niluto, nagtatahi ng sugat, pumapatay ng apoy, nag-aasin ng isda, namumulot ng mga plastik, nakakabasag ng pinggan, nagtuturo sa pisara, nagpapangiti ng mga labi, nagtatabas ng damo, nagkukulot ng buhok, kinakalyo kakakusot at piga, nagtatadtad ng baka, naghahatid ng alak, kinakalabit ang mga kuwerdas ng gitara, umaawit, nagpipinta, nagsusulat...
Nasa awa ka ng mundong hindi sumasapat kaya marami sa inyo ang nakakuyom na.
Nakikita kita. Araw-araw. Hindi ka lang kuwento. Lalong hindi lang isang alamat.
Mas malaki ang latag ng iyong anino kaysa sa iyong inaakala.