Art Director: Sergey Surganov
Designer: Nastya Yarovaya