Director— Artem Golenkov

Animatic — Pavel Palekhin

3D Model— Ruslan Adamov

Key, Compose— Fedor Novikov, Anton Trubin, Dmitriy Borzov,
Dmitriy Lebed

Music— Alexey Stratonov

Art Direction— Artem Ludyankov