MA project | Eurity Organisation!
EURITY ORGANISATION
BRIEF (GR)

BACKGROUND
Το υπόβαθρο εντός του οποίου προκύπτει η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία είναι η σύγχρονη Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης οικονομική, πολιτική, κοινωνική κρίση που περικυκλώνει πολλές χώρες τις Ε.Ε. Σε καιρούς που παρατηρούνται βίαιες κινήσεις στα δικαιώματα, η επιβίωση στη ζωή μας είναι ακόμη πιο δύσκολη.
Μια στήριξη στους ανθρώπους που τη χρειάζονται πραγματικά είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη ζωή τους. Για την Ευρώπη η οργανωμένη αλληλεγγύη είναι ένας στόχος, όραμα με αποτέλεσμα την ενότητα. Σίγουρα, με δυσκολία μπορεί να παραβλέψει κανείς το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζει. Η ένωση και η αδελφότητα είναι αυτές που προκύπτουν από κοινές ευθύνες και συμφέροντα, μεταξύ των μελών μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που θα βοηθήσει και ο βαθμός ενσωμάτωσης που εμφανίζεται μέσα από μια κοινωνία και έχει σχέση με τη σύνδεση και την αλληλοβοήθεια των ανθρώπων μεταξύ τους.
Προσπάθεια ανάπτυξης της αλληλεγγύης γίνεται μέσα από διάφορους οργανισμούς. Η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια και το αίσθημα ενότητας μεταξύ των ανθρώπων με κοινά συμφέροντα και κοινούς στόχους είναι από τα σημαντικότερα σε μια κοινωνία. Το μέσω για την επιτυχία, είναι οι μη- κυβερνητικές, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις που αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς και αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς. Οι Μ.Κ.Ο ενώνουν τους ανθρώπους σαν μια γροθιά για ένα συγκεκριμένο σκοπό με κύριο θέμα την κοινωνία και στόχους προσανατολισμένους στα μέλη της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την αλληλεγγύη και έμφαση δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύστημα αλληλεγγύης και συνοχής.

PROJECT DESCRIPTION AND CONCEPT DEVELOPMENT
Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών που αναφέρονται πιο πάνω, η αλληλεγγύη, η συμμετοblob:https://www.behance.net/ecf520d1-2617-46e7-96ab-3b15763077e1χή και η ένωση του κόσμου είναι μια σανίδα σωτηρίας κάποιων συνανθρώπων που έχουν βυθιστεί στο χάος της κρίσης της σημερινής εποχής. Οι στόχοι της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας είναι: πρώτα απ’ όλα ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του Μ.Κ.Ο που ασχολείται με ανθρώπους που χρειάζονται οικονομική βοήθεια για να μπορέσουν να ζήσουν. Ο οργανισμός λειτουργεί με την προσφορά χρημάτων από ανθρώπους που έχουν την οικονομική ευχέρεια και ασχολείται με την αλληλεγγύη μέσα από ένα έμβλημα όπως περιγράφετε πιο κάτω. Επίσης, δεύτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός των «εμβλημάτων». Στα εμβλήματα θα εμφανίζεται με συμβολικό τρόπο, η ένωση Α) της χώρας που θα το αποκτά το σύμβολο-έμβλημα, με Β) τον οργανισμό αλληλεγγύης που θα το παραδίδει στη συγκεκριμένη χώρα.
Τα εμβλήματα αποκτώνται από την ίδια τη χώρα με βάση ειδικών κριτηρίων ανά άτομο (π.χ πληθυσμός, οικονομικά κριτήρια) και τα αποτελέσματα της αλληλεγγύης της χώρας.
Η κάθε χώρα, θα πρέπει να καταφέρει να φθάσει στον ικανοποιητικό βαθμό αλληλεγγύης της. Αν το πετύχει, τότε θα κατακτά και το «έμβλημα». Εκτός αυτού, αυτά τα νούμερα θα πρέπει να παραμείνουν σταθερά ή να αυξηθούν. Αντιθέτως, αν μειωθούν, θα έχει ως αποτέλεσμα το έμβλημα να επιστρέφεται πίσω στον οργανισμό. Το έμβλημα που θα κατακτά η κάθε χώρα θα είναι σαν την επιβράβευση της και παράλληλα επηρεάζει την οπτική ταυτότητα της χώρας διεθνώς. Αν μια χώρα κατακτά το έμβλημα (κλισέ σύμβολο) αυτόματα αυτοπροβάλλεται και αναπτύσσει θετικά το προφίλ της σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον, ο τελευταίος στόχος, είναι η προώθηση της εργασίας (αλληλεγγύη μέσα από ένα έμβλημα) που έχει δημιουργήσει ο οργανισμός αλληλεγγύης.

TARGET AUDIENCE
Η συγκεκριμένη εργασία θα απευθύνεται μόνο στο πληθυσμό των κρατών μελών της Ευρώπης για να υπάρχει ο συναγωνισμός μεταξύ των χωρών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα μπορεί να βοηθήσει οποιοσδήποτε στην προσπάθεια αυτή ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, θρησκείας. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
BRIEF (EN)

BACKGROUND
The background which is shown from the particular thesis, is the modern Europe. In recent years, the global community is facing a high-intensity economic, political and social crisis that surrounds many countries of the Europe. In times where violent movements to the rights are observed, survival in life is even more difficult. A support to people who really need it is very important to be able to cope in life. For Europe, an organized solidarity is a goal and vision which results in unity. Certainly, it is difficult to ignore the political, economic and social environ- ment that we live in. The union and fraternity are those which arise from common responsibilities and interests among the members of a group or society. Solidarity is the one that will help, and also the degree of integration that appears within a society which is related to the connection and mutual aid between the people. Through various organizations, an effort is being made for the development of solidarity. The solidarity, mutual support and a sense of unity among people with common interests and common goals are the most important in a society. The means for success, are the non-governmental, non-profit organizations that are growing rapidly and in all areas. The NGO unites people like a punch for a specific purpose that focuses on society and has its goals oriented to its members. In this case, we are talking about solidarity and the emphasis given to the European Union as solidarity and cohesion system.

PROJECT DESCRIPTION AND CONCEPT DEVELOPMENT
Under the conditions mentioned above, solidarity, participation and the association of the world is a lifeline of some people that have sunk in the chaos of the today’s crisis. The objectives of this thesis are: first of all the design and development of visual identity of NGOs dealing with people who need financial assis- tance to enable them to live. The organization works with the offer of money from people who have the financial capacity and engaged in solidarity through a banner as described below. Also, second objective is the design of "banner". In emblems displayed symbolically, compound A) of the country will acquire the symbol-emblem, with B) a solidarity organization that delivers in that country. The badges are acquired from the same country based on specific criteria per person (eg population, economic criteria) and the results of the country's solidarity. Each country should be able to arrive at a satisfactory degree of solidarity. If successful, the "emblem" will be conquered as well. Moreover, these figures should remain stable or increase. Conversely, if reduced, as a result, the banner will be returned to the organization. The emblem that each country will conquer, will be a reward which also affects the visual identity of the country internationally. If one country conquers the emblem (cliché symbol) is automatically auto-displayed and develops positively in relation to other EU countries profile. Moreover, the final objective is the promotion of work (solidarity through a banner) developed by the organization of solidarity.

TARGET AUDIENCE
This paper will address only the population of Europe Member States so that there is a competition between the countries for the best possible result. Anyone may help in this effort regardless of gender, age and religion. It is addressed worldwide within the European Union. 
 
- LOGO -
- STATIONERY -
- T-SHIRT -
 - BAG -
- BANNER -
- GENERAL POSTER -
- 28 EUR EMBLEMS -
- COMPLETE CYPRUS POSTER -
- BRAND MANUAL -
Thank you for watching!
MA project | Eurity Organisation!
5
147
2
Published:

MA project | Eurity Organisation!

MA Project 2015-16 | Eurity Organisation
5
147
2
Published:

Tools