Warszawskie Wodociągi - Warsaw's Waterworks
Dzieło W.H. Lindley'a z 1886 r., pracujące do dziś  -  A project of W.H. Lindley, built 1886 and still working.
Stan sanitarny Warszawy końca XIX wieku był fatalny. Decyzja budowy "Twierdzy Warszawa" z podwójnym pierścieniem fortów spowodowała konieczność stworzenia odpowiednio wydajnego systemu wodociągów i kanalizacji. Rosyjski prezydent miasta, gen. Sokrates Starynkiewicz powierzył projekt angielskiemu inzynierowi Williamowi Lindley'owi. Pracy podjął się jego syn, William Heerlein. System obejmował ujęcie wody pitnej na brzegu Wisły, kompleks filtrów oraz sieć ceglanych kanałów. Z drobnymi modyfikacjami i naprawami po II wojnie system pracuje do dziś. Zdjęcia przedstawiają stację filtrów przy ul. Koszykowej.
Widok ogólny terenu Stacji Filtrów.. Trawa pokrywa dachy filtrów powolnych. W tle warszawskie drapacze chmur i wieza ciśnień, do początku XX wieku najwyzszy budynek w mieście. The grass covers the roofs of "slow filters". In the background we can see scyscrapers and the water-tower - till the beginning of XX-th century the highest place in the City.
Filtry powolne - pracują i  zachwycają do dziś! - The "slow filters'" - still working and breathtaking!
Muzealna ekspozycja na zewnątrz - An outdoor exhibition.
Prawdopodobnie stary kamień nagrobny Sokratesa Starynkiewicza. Obok drewniana rura z pierwszych, XVIII-wiecznych wodociągów. - Probably an old gravestone of Socrates Starynkevitch. In the left a wooden pipe, used in XVIII-century waterrworks.
Wystawa na zewnątrz - zawory, rury i fragment ceglanego kanału ściekowego - An exhibition - the valves, pipes and a part of a sewer made of brick.
"Filtry pospieszne" z lat 30. - rzeźba "Pragnienie" i zalepione ślady kul - The "fast filters" built in the 30's - a relief "The Thirst" and patched up bullet marks.
Przedwojenna rozdzielnia - A pre-war switchboard.
Oryginalne dźwignie rozdzielcze - The original distribution center.
"Filtry pospieszne", nadal pracujące - "The fast filters", still working.
Obraz ilustrujący pracę i obsługę wodociągów i kanalizacji  - A painting explaining the maintenance and working of waterworks and sewers.