Architects: Natalia Khlypavka, Zhesya Mikhailova
Location: Russia, Saint-Petersburg
Year: 2016
Photographs: Dmitri Tsyrenshchikov