• Add to Collection
  • About

    About

    הספר עוסק במהותה של פרשנות, וביחס בין הטקסט המקורי לניתוח האמנותי שלו, מה חשוב יותר ומה היא למעשה היצירה החשובה. כאשר הרעיון מיושם על טקסטים ספרו… Read More
    הספר עוסק במהותה של פרשנות, וביחס בין הטקסט המקורי לניתוח האמנותי שלו, מה חשוב יותר ומה היא למעשה היצירה החשובה. כאשר הרעיון מיושם על טקסטים ספרותיים וקולנועיים איקוניים שעוסקים באהבה לאורך ההיסטוריה. Read Less
    Published:
*?ערהפרשנות לאהבה

 . הספר בוחן את היחסים בין טקסט לפרשנות באמצעות הבאת ניתוחים שונים ליצירות רומנטיות איקוניות מכל הזמנים*