Comics: Witch of hair x Dog's life x Love and Psychosis
A B O U T
PLAUKŲ RAGANA x ŠUNIŠKAS GYVENIMAS x MEILĖ IR PSICHOZĖ

Grafikos projektą sudaro trys zinai su autorinėmis istorijomis, kuriuose pagrindinė svarba skiriama veikėjams ­ jų charakteringumui, išskirtinumui, atpažįstamumui, aplinkai, problemoms perteikti. Ekspoziciją sudaro plakatas bei veikėjų inscenizacija pristatanti zinus.

Zinai ­ tai paprastai savileidybos, nedidelio formato, nekomercinio turinio ir platinimo leidiniai. Zinų temos itin plačios ­ nuo meno, poezijos iki asmeninių ar socialinių problemų. Neretai nagrinėjamos temos, kurios ne itin priimtinos tradicinėse medijose, todėl zinai populiarūs tarp įvairių subkultūrų. Zinuose dažnai naudojamas komiksas kaip raiškos priemonė. Toks pasakojimo būdas palankus pavaizduoti požiūrį į problemas komiškiau, laisviau, ne taip įpareigojančiai.

Šiais laikais zinų prasmė šiek tiek pakitusi, nes visuomenė tolerantiškėja, atsiradęs internetas taip pat leidžia laisviau reikšti nuomonę. Taigi dabar zinai yra labiau meninės saviraiškos paskirties. Zinai aktualūs jaunimui, nes jie leidžia savomis lėšomis reikšti ir skleisti asmeninę kūrybą. Taip pat sužinoti kitų bendraminčių idėjas.

Projekte remiuosi zinų kultūra, idėjomis, jų laisvumu, įvairumu, pasiekiamumu jauniems žmonėms. Pasirinkau problemas ir estetiką aktualią ir įdomią savos kartos bendraamžiams. Siekiu prisidėti prie zinų kultūros skleidimosi, atgaivinimo (ypač Lietuvoje). Dalyvauju įvairiuose projektuose, dirbtuvėse, parodose susijusiais su zinais, neformaliais komiksais.My graphic project is three zines with my own created stories. The most important subject in zines are characters, their personality, environment and problems. Exposition is consisted of poster and characters staging, which represent zines.

Zines are usually small circulation, self­published work. Topics covered are broad, including art, poetry, personal, social problems. Zines are outside of mainstream media, so they have success in various youth subcultures. Comics is often used zine’s format. They let to look at issues more freely, humorously.

Nowadays zine’s meaning is a bit different because of society’s growing tolerance and Internet acces. The purpose of zine now is more for artists/hobbyists informal self­expression. Because of zine’s cheap publishing, they are popular among young people, who can easily share their ideas." P L A U K Ų    R A G A N A "
"WITCH OF HAIR"


Ragana ­ turbūt pirmasis, archajiškas feminstės apibūdinimas. Lengvai ironizuodama pateikiu istoriją apie socialinę “plaukų problemą”. Kažkodėl dabartinėje šiuolaikinėje visuomenėje, būti nesiskutusiai moteriai yra tabu. Toks moters pasirinkimas beveik prilygsta viduramžiškam raganavimui ­ mat prieštarauja bendram visuomenės nusistatymui.With a humour and irony I draw a story about nowadays “hair problem”. Somehow, in modern society it is taboo to be not shaved woman. I think it is ridiculous and remind me witch hunt in medieval times." Š U N I Š K A S    G Y V E N I M A S "
"DOG'S LIFE"


Istorijos veikėjas ­ depresyvus individas, nes visuomenė jo nepriima tokio, kokiu jis nori būti joje ­ šunimi. Šuo, mano nuomone, turi visas gerąsias žmogiškąsias savybes, tačiau istorijoje, veikėjas lieka nesuprastas dėl savo išskirtinio gyvenimo būdo, išvaizdos. Žmonės stereotipiškai priima šunį, kaip menkesnį už save. O kitokia išvaizda, elgesys siejami su apsimetinėjimu, vaidinimu. Kai asmenybė savo aplinkoje atstumiama, vienintelė išeitis ­ ieškoti kitos aplinkos (galbūt labiau nišinės), žmonių, kurie priimtų.The character of the story is asocial and lonely, because society does not want to accept him as he wants to be ­ a dog. People make fun of him because he is different in looks and behaviour. When the majority of society does not want to accept you, there is only one solution ­ to find/make your own society. " M E I L Ė    I R    P S I C H O Z Ė "
"LOVE AND PSYCHOSIS"


Idealizuojama, puoselėjama “meilės” sąvoka paprastai nebūna tokia jau tauri ir maloni. Realybėje meilė kartu seka su visai kita savo kraštutinumiška puse ­ pavydu, egoizmu, perdėtu prisirišimu, erzuliu, persekiojimu, priekaištais ir kitais buitiniais smagumais. Žvelgiu į šiuos reiškinius kaip į savotiškai patrauklią neišvengiamybę. Visiems maloniems dalykams gręsia pavojus būti perdaugintiems, “persimėgautiems”. Ironizuoju šią nebūtą meilės idilę vaizduodama dviejų įsimylėjusiai pamišusių veikėjų santykius.In reality, love is not that pure and pleasant how it is idealized. Love, relationships has that other, “dark” side: selfishness, jealousy, teasing, reproaching and other fun, everyday life things. I think it is unavoidable, that all pleasant feelings end like this. I draw this in my story.E X H I B I T I O N


Main poster: 300 cm x 150 cm, Characters: 150 cm x 100 cm, Zines: A5 size, ~ 30 pages each
Comics: Witch of hair x Dog's life x Love and Psychosis
27
299
1
Published:

Comics: Witch of hair x Dog's life x Love and Psychosis

Final Illustration work for bachelor degree at Vilnius Academy of Arts.
27
299
1
Published:

Creative Fields