Museum of Media Arts
2726
128
12
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    diploma work
    Published:
Museum of Media Arts
Médiaművészeti Múzeum
diploma work / diplomamunka
Motivation 
My intention was to choose a subject as my thesis which helps make Hungarian cultural life more vivid and colourful. Though the art of media is displayed in Hungarian museums as part of other exhibitions, there is not specifically a media museum in the country as there are in some western European countries. This was my reason for creating the fictional Media Art Museum, which I imagined and then designed its visual identity.

Indíttatás 
Diplomamunkámként olyan témát szerettem volna választani, ami a magyar kulturális életet színesebbé teheti. A médiaművészet jelen van a magyar múzeumokban, de csupán egy-egy kiállítás részeként. Kimondottan médiaművészeti múzeum — amivel Nyugat-Európában találkozhatunk — Magyarországon nem létezik. Ezért úgy gondoltam, hogy ha csak fikcióként is, de létrehozom az általam elképzelt Médiaművészeti Múzeumot, és megtervezem annak arculatátát.
Visual Identity Design
In most of the institutions of Western Europe and the USA, their identity is defined by visually capturing so-called dynamic identity designs (New Museum, Nav, Tate Secca, Walker Art Center are some of these institutions). 

I made the identity design of Media Museum dynamic to express the style, variety and colourfulness. The elements of visual identity gain their meanings in contexts, which means they adjust to the actual theme and the elements are generated online according to the actual items. I present the regularities of this system and the meaningful elements hereinafter.

Az arculat
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a kulturális szférában, így számos múzeum esetében is, az intézmény identitását vizuálisan dinamikus arculatok határozzák meg. Ilyen például a New Museum, a MAD, a Tate, a Secca, a Kunsthaus és a Walker Art Center arculata. Ezekre a múzeumokra jellemző, hogy tevékenységükkel – kulturális értelemben – előremutatóak kívánnak lenni, és ezért az új médiumok fontos szerepet töltenek be vizuális identitásukban.

Éppen ezért dinamikus a Médiaművészeti Múzeum arculata is, hogy kifejezze a médiaművészet sokszínűségét és változékonyságát. A vizuális identitás elemei kontextusfüggőek, tehát mindig az adott témához alkalmazkodnak, ugyanakkor online felületen az aktuális adatok alapján generálódnak. A rendszer szabályszerűségei, és a meghatározó elemek a következőkben ismertetem.
Basic patterns
The basis of the design is constructed out of seven graphic elements, all of them signifying the seven branches of the Art of Media (graphic design, animation, digital multimedia, interactivity, telecommuication, video art and visualization).

These graphic signs are typified by two properties: colour and shape. In the first case I found it important to use vivid and lively colours. In the other case I created the shapes with the aid of a grid where each unit is divided into smaller units, which means 3x3 units in a pixel.

Alapelemek
Az arculat alapját hét grafikai elem határozza meg, amelyek a médiaművészet hét ágát szimbolizálják (tervezőgrafika, animáció, digitális multimédia, interaktivitás, telekommunikáció, videó és vizualizáció).

Két tulajdonság jellemzi őket: a színük, és a formájuk. Az előbbi meghatározásánál fontos volt az élénk, életteli és vibráló árnyalatok használata, míg a forma megalkotása egy 3x3-as négyzetháló segítségével történt.
Logo
The basics of the logo are made of pixels which represents the basics of the Media Art museum. The elements build up two letters of „M” uder each other as initials of Media Museum. The frame aroud the initials (which is the logo’s static element) symbolises the content itself and the subject of the exhibition as well. The pixels (unit of 3x3) determine only the shape of the logo but it does not appear in the same form elsewhere.

In the printed media, this design can be read as a part of a QR code which navigates the „visitor” to the museum’s homepage. This is important for two reasons: first of all the brochures bear the most important information only and for further details the webpage must be visited. According to the second reason, though the identity design’s basic elements appear in offline mediums, the key to reading them is found on the webpage.

The logo itself is found in a digital environment only because its basic quality is the constant change. Within the basic sign the elements meaning Media Art change periodically -- the speed of this change is determined by an upcoming event. If the logo is changing very rapidly that means the coming of a new exhibition. This way the emblem always transmits some new information. Furthermore the quickest are the element’s variation, making the double „M” the most visible.

Logó
A logó alapját pixelek határozzák meg, amelyek formailag utalnak a médiaművészet alapjaira. Az elemek által megrajzolt két „M” a Médiaművészeti Múzeum kezdőbetűit reprezentálja, a betűk körül megjelenő keret pedig (ami egyébként a logó statikus eleme) a kiállítás tárgyát, vagyis magát a tartalmat szimbolizálja. A pixelek azonban csak a logó alakját határozzák meg, ugyanis az, ilyen formában önállóan nem jelenik meg sehol.

A nyomtatott médiumokban a jel egy QR kódba ágyazva jelenik meg, ami beolvasva a múzeum honlapjára navigálja a „látogatót”. Ez két okból fontos. Egyrészt mert a nyomtatványok csak a leglényegesebb információkat hordozzák, a részletekért a honlapot kell meglátogatni. Másrészt pedig az arculat alapelemei a tartalomhoz igazodva jelennek meg az offline médiumokban is, viszont értelmezésükhöz a weboldalon található a kulcs. 

Magával a logóval leginkább digitális közegben lehet találkozni, hiszen alapvető tulajdonsága a folyamatos változás. Az alapforma által meghatározott területen a médiaművészetet jelképező elemek bizonyos időközönként cserélődnek, aminek sebességét egy közelgő esemény határozza meg. Tehát ha a logó gyorsan villódzik, akkor a látogató sejtheti, hogy a közeljövőben kiállításmegnyitó várható. Így az embléma mindig aktuális információkat tud hordozni. Ezen kívül minél gyorsabb az elemek variálódása, annál jobban kirajzolódik az alapformát jelentő két „M”.
Variations of the logo
The variations displayed online take place on 40 pixels. The signs from time to time randomly find their places, every time following a new rule fitting always to the basic frame. Each sign’s place and position changes randomly.

Logó variációk
Az alapelemek váltakozása 40 pixel helyén történik. A jelek minden fázisban véletlenszerűen újabb leosztásban kerülnek az alapformára. Az elemek állása szintén esetleges. A különböző variációkat és a váltakozás sebességét gép generálja, a Processing nevű program segítségével.
MM generator
There is a generator for inner use which creates new elements for stationary design. On business cards, envelopes and note papers the programme generates variations of basic elements according to settings of the user. The programme always creates the signs suitable to the subject of a letter.

MM generátor
A belső használatra létrehozott generátor segítségével a kisarculati elemek variációit lehet létrehozni. A névjegykártyán, borítékon és levélpapíron megjelenő alapelemeket a program aszerint generálja, ahogy a felhasználó beállítja, ezért tematikusan lehet használni a nyomtatványokat. Tehát a program mindig a levelezés tárgyának, illetve a foglalkozáskörnek megfelelő jelekből álló leosztást hoz létre.
Envelope & note paper
On envelopes and note papers the MM generator makes patterns which are seen differently depending on the matter of correspondence. In case of general matters the design’s every element appears on the stationaries. In both cases the text of sender and addressee has a specified place where the program leaves free of elements.

Boríték & levélpapír
A borítékon és a levélpapíron is az MM generátor által létrehozott mintázatot láthatjuk, attól függően, hogy a levelezés miről szól. Általános témák esetében az arculat összes eleme megjelenik a nyomtatványokon. Mindkét arculati elem esetében a szöveget meghatározott helyre lehet begépelni, ahova a program automatikusan nem generál mintát.
Business Cards
For the increased effect of the stratification this all is printed on a transparent plexi sheet which on the back side has a QR code next to the elements.

Névjegyek
A névjegykártyák két rétegből tevődnek össze. A háttérben mindig egy fekete-fehér kép látható a kártya tulajdonosáról, ami előtt megjelenik a tipográfia, és az MM generátor által megalkotott, alapelemekből álló tematikus mintázat. A rétegződés élményét fokozza, hogy a nyomtatvány átlátszó plexilapon, amelynek a hátoldalán az alapelemek mellett megjelenik a honlapra navigáló QR kód is.
Tickets
In case of entry tickets the QR code appears again with a black and white picture of an art piece (or a part of it) of an actual exhibition. The column in between the photo and QR code reflects the MM generator’s and homepage’s menu bar. The currently active elements are colorful while the rest remains grey. Among these elements a randomly chosen and enlarged one goes to the middle. It’s a playful idea as well because all visitors get a different sign on their tickets.

Jegy
A belépőjegyek esetében is megjelenik a QR kód, valamint a háttérben egy fekete-fehér kép, ami a kiállítás egy darabját, illetve annak egy részletét ábrázolja. A kép és a QR kód közötti sávban található alapelemekből álló oszlop reflektál az MM generátor és a weblap menüsorára, ahol csak az éppen aktív elemek jelennek meg színesen, a többi mind szürke. Ezekből az aktív elemekből egy véletlenszerűen kiválasztott motívum kerül nagyban a képre, visszaidézve a többi arculati elem hangulatát. Ugyanakkor egy kis játékot is rejt magában, hiszen a jegy megvásárlásakor más-más jelet kapnak a látogatók, ami változatosabbá, és érdekesebbé teszi a nyomtatványt.
Posters & print media
In case of posters the rules are less restricted. Important rules are to place a black and white photo on it representing the exhibition, some of the basic elements and the QR code with the basic information about the exhibition (title, place, duration). On the surface each item must fit on a grid. Considering these restrictions the medium can be treated freely so that all exhibitions can have their own, new design.

Plakátok & nyomtatott médiumok
A plakátok alkalmazásához kapcsolódó szabályrendszer az eddigiekkel ellentétben kevésbé kötött. Csupán az adott, hogy a kiállítást reprezentáló fekete-fehér fotó(k), az alapelemek, a QR kód, és az alapinformációk (kiállítás címe, helye, időtartama) megjelenjenek rajta, és ezeknek alkalmazkodjanak egy adott gridrendszerhez. E kikötések figyelembevételével szabadon lehet kezelni a médiumot, és így minden kiállításnak más arculata lehet.
Invitation cards
These cards are made of a luticultural method which means with movement of the card and more variations of the logo can be seen simultaneously. This flashing reminds us of the logo on the webpage signaling an upcoming event.

Meghívó
A meghívó ún. lentikuláris eljárással készül, ami azt jelenti, hogy a kártyát mozgatva több variációját is lehet látni a lógónak. Így a meghívón látható vibrálás emlékeztet a honlapon megjelenő logó villódzására, ami újabb esemény közeledtét jelzi.
Stamp
With the stamp tool we can place the QR-code freely, for example on stationaries.

Pecsét
Ezzel az eszközzel a QR kódot tudjuk bárhova, akár az arculati elemekre is pecsételni.
Badge & sticker / Kitűző & matrica
T-shirt / Póló
The Museum
Media Museum appears in two forms: online and offline. The first means the museum on internet while the second means the real exhibition.

A múzeum
A Médiaművészeti Múzeum kétféleképpen fordul elő: online és offline formában. Az előbbi értelemszerűen az interneten megjelenő múzeumot, míg az utóbbi valós kiállítást jelent.
Online Museum
This is an archivum available on internet to view media art works and search for some information about them.

Online múzeum
Az online múzeum egy, az interneten elérhető archívum, ahol médiaművészeti alkotásokat lehet megtekinteni, és azokról különböző információkat megtudni, böngészni.
Offline Museum
Offline Museum could work as quest exhibition in different museums hosting media art (Lumú, Műcsarnok/Art Hall). On some special occasions like the first, a debuting exhibition could be organized on expanded outdoor places (like Városligeti Műjégpálya/City Park Ice Rink). The exhibition could be placed into colourful containers, which from above could mean another installation forming a shape, for example the logo itself.

Offline múzeum
Az offline múzeum vendégkiállításként működhetne, olyan profilú múzeumokban, amelyek közel állnak a médiaművészethez (pl. Lumú, Műcsarnok). Bizonyos különleges alkalmakkor – mint amilyen a Múzeum első, bemutatkozó kiállítása – nagyobb területeken (pl. Városligeti Műjégpálya) színes konténerekbe lehetne kiállítást szervezni, amelyek az alapelemeket és az arculat színeit hoznák vissza (a témától függően), esetlegesen a kiállítás méretétől függően magát a logót.
supervisor / témavezető


konzulens / consultant