• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    SRI SURY WONGSE™ Typeface Design by WISIT POTIWAT © 2016 อักษรศรีสุริวงศ์™ (SRI SURY WONGSE™ Typeface) ออกแบบโดย นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ © 2016 : … Read More
    SRI SURY WONGSE™ Typeface Design by WISIT POTIWAT © 2016 อักษรศรีสุริวงศ์™ (SRI SURY WONGSE™ Typeface) ออกแบบโดย นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ © 2016 : สงวนลิขสิทธิ์ โดยผู้ออกแบบ ออกแบบในวาระครบ ๑๕๐ ปี ของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ในพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ์ ในฐานะที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณูปการที่มีต่อการพัฒนาสยามในด้านต่างๆ อาทิ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน : ผู้เน้น “สันติวัฒนธรรม” ผู้นำการวางรากฐานความเจริญแก่สยามประเทศ และผู้นำการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน การออกแบบประดิษฐ์ตัวพิมพ์ชุด “ศรีสุริยวงศ์” เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเชิชูเกียรติ ในฐานะที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพิมพ์ ได้อนุญาตให้มีการตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในสมัยนั้นโดยหมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) เริ่มตีพิมพ์นิตยสาร บางกอกรีคอเดอ (The Bangkok Recorder) หนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ สมัยรัชกาลที่ ๓ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อีกมาก เพื่อเป็นสื่อการศึกษาสำหรับคนในสังคม อักษร “ศรีสุริยวงศ์” (SRI SURY WONGSE™ Typeface) มีทั้งหมด ๓ น้ำหนัก ๓ รูปแบบ คือ Sri Sury Wongse regular, italic, bold อนุญาตให้สาธารณชนใช้ทั้งแบบส่วนบุคคลและเชิงพาณชย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขลิขสิทธิ์ Free Responsive COMING SOON! (เปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆ นี้) Read Less
    Published:SRI SURY WONGSE™ Typeface
Designed by  Wisit Potiwat © 2016


Thank you for watching​​​​​​​
ติดต่อซื้อเพื่อใช้งานในเงื่อนไขฟอนต์อัตลักษณ์แบรนด์ได้ที่
wpotiwat@hotmail.com