/PL/
Annex, (ang. załącznik, przybudówka) czyli szafka projektanta, to alternatywa dla istniejących na rynku biurek projektowych. Punktem wyjścia do niniejszego projektu stały się własne doświadczenia związane z niedoskonałościami istniejących rozwiązań. Zająłem się dokładną analizą tego tematu: miejsca pracy jako przestrzeni spersonalizowanej, specyfiki pracy projektanta oraz identyfikacji problemu projektowego.
Po pierwsze wykorzystałem posiadaną wiedzę na temat psychologii człowieka w kontekście terytorializmu. Projektant, jako osoba opracowująca projekty wzorów przemysłowych przedmiotów powszechnej konsumpcji, musi przebrnąć przez długi proces projektowy. Jest to spore wyzwanie biorąc pod uwagę m.in, że większość czasu spędza przy biurku, które z powodu istniejących norm ergonomicznych wygląda jak każde inne ‘normalne’ biurko.
W dalszej części przeprowadziłem sondę w grupie kilkudziesięciu osób związanych z projektowaniem, by dowiedzieć się jak inni postrzegają ten temat, co pomogło mi przygotować dokładny wywiad oraz ankietę na temat potrzeb projektanta. Wyniki wykazały wiele problemów, które należałoby rozwiązać, np.: za mały blat, za słabe oświetlenie, brak dobrego systemu segregacji narzędzi, niszczenie blatu od noża introligatorskiego itd.
Zgłębienie tej tematyki doprowadziło do opracowania założeń projektowych i do wytworzenia uniwersalnego mebla korelującego z każdym rodzajem biurka i zapewniającego rozwiązania największych problemów miejsca pracy projektanta. Dzięki niemu gdy potrzebujemy możemy powiększyć naszą przestrzeń o dodatkowy blat z matą do cięcia (praktyczna miarka ułatwi nam pracę). By usunąć odpady z blatu wystarczy go lekko unieść, aby śmieci wpadły do podłużnego zsypu, a następnie do wbudowanego kosza. Mebel posiada szereg szuflad na różnego rodzaju materiały i przybory o różnych wymiarach, wnęki na długopisy, „kubek kawy”, kartki formatu A4, A3 oraz tubę na większe kartony. Dodatkowo zawiera gniazda elektryczne z automatycznie zwijanym kablem.

/EN/
Annex (i.e. cabinet designer on wheels) is an alternative to work desks available on the market. The point of departure for this project was my own experience with the imperfections of current solutions. I made a thorough analysis of this topic: the workplace as an personalized space, specifics of the designer's work and the identification of design problems.
First of all I used my knowledge of human psychology in the context of territorialism. Designer, as a person who develops projects of industrial designs for common objects of consumption, must go through a long design process. It is a considerable challenge, taking into account inter alia the fact that most of the time he spends at his desk, which because of existing ergonomic standards looks like any other 'normal' desk.
Later I wanted to learn how others perceive this subject and I conducted the probe in a group of several dozen people related to design, which helped me to prepare a thorough interview about designer’s needs. The results showed many problems that should be solved, such as: too small tabletop, too poor lighting, lack of a good system of tools segregation, damaging the countertop by bookbinding knife and so on.
Exploration of this subject led to the development objectives of the project and to produce the universal furniture correlating with any type of desk and resolve the biggest problems of the designer’s workplace. Thanks to that we can enlarge our space by additional tabletop with cutting mat (practical scoop will facilitate our work). To remove wastes from countertop you just need to slightly lift it to fell into longitudinal garbage chute and then to the built-in trash. Furniture has several drawers for various materials and utensils of different sizes, spaces for pens, "cup of coffee", sheets of A4, A3 paper and tube for larger cardstock. Additionally, it contains electrical outlets with automatic retractable cable.
Annex
27
321
0
Published:
user's avatar
Michał Jachymek