user's avataruser's avatar
Organiser for cables
/PL/
Organizer do porządkowania kabli komputerowych. Przez elastyczną formę dostosowuje się do każdego kształtu i wielkości nogi. Służy także jako listwa- rozdzielnik na gniazda elektryczne i porty USB. Wystarczy zawinąć nadmiar kabla na „grzybek” i problem plączących się kabli znika. Projekt jest odpowiedzią na problem długich, plączących się kabli przy komputerze. Liczba gniazd elektrycznych i portów USB oraz sama forma jest wynikiem wielu badań i testów. Dodatkowo wyróżnia go włącznik który znajduje się na blacie stołu przez co nie musimy się schylać albo szukać stopą wyłącznika od listwy. Montowany jest do nogi łatwymi w obsłudze, elastycznymi obejmami. Cały model jest efektem technologii druku 3D elastycznym filamentem. Istotną rzeczą jest to że gdy podłączymy do gniazd sześć wtyczek elektrycznych i pięć wtyczek USB, nawiniemy nadmiar kabla na „grzybek” to wystarczy podłączyć tylko jedną wtyczkę elektryczna  i jedną wtyczkę USB które wychodzą z organizera- przy tej operacji organizer działa jak rozdzielnik.

/EN/
Organizer for computer cables. Through flexible form it adapts to any shape and size of his feet. Listwa- also serves as a distributor for electrical outlets and USB ports. Just wrap the excess cable to "mushroom" and the problem of tangled cables disappear. The project is a response to the problem of long, tangled cables at the computer. The number of electrical outlets and USB ports, and the form itself is the result of much research and testing. In addition, it is distinguished by the switch that is on the table so that we do not have to bend down or look for foot switch from the strip. It is mounted to the leg easy to use, flexible clamps. The whole model is the result of 3D printing technology flexible filament. The essential thing is that when connecting to six sockets electrical plugs and five USB plugs, winding the excess cable to "mushroom" is enough to connect only one electrical plug and a USB plug that come out of organizera- the organizer of this operation acts as a distributor.
Organiser for cables
17
309
0
Published:
user's avataruser's avatar
Multiple Owners
Michał Jachymek