Sapienza (in progress)
sapienza • it. knowledge, wisdom • a humanist typeface family influenced by the Italian Renaissance, 
originating from handwritten examples. Its very essence is a balance between functionality and expression,
keeping Rinascimento spirito and bearing a clean contemporary silhouette, which makes it suitable 
both for long texts and impactful verses etc.
Graduation project from the MA Letters (Type Design) at the National Academy of Art, Sofia (Bulgaria) 
under the guidance of Assoc. Prof. Ilia Gruev PhD. and Prof. Todor Vardjiev.
The work, corrections and further development of the type family are still in progress.

sapienza • ит. познание, мъдрост • хуманистична шрифтова фамилия, повлияна от Италианското възраждане,
стъпваща върху писани образци • същността на шрифта е балансът между функционалност и изразителност,
запазващ духа на Ренесанса, но носещ изчистен съвременен силует, което го прави подходящ както за дълги текстове,
така и за въздействащи стихове и т. н.
Дипломен проект по магистърска програма Шрифт към Национална художествена академия, София (България), 
под ръководството на доц. д-р Илия Груев и проф. Тодор Варджиев.
Корекции и по-нататъшното развитие на шрифтовата фамилия са все още в процес на работа.
Sapienza (in progress)
70
474
11
Published:

Sapienza (in progress)

Sapienza • humanist type family (in progress)
70
474
11
Published: