HASIPUR SHEL SHIRLI VEHAVA'LE
This is Shirli. She is six years old.

Aquesta és la Shirli. Te sis anys.

Ésta es Shirli. Tiene seis años.
And this is Chava'le, Shirli's doll. It's an old and dirty doll, but Shirli loves it very much. They play together every day.

I aquesta és la Hava'le, la nina de la Shirli. És una nina vella i estpa bruta, però la Shirli se l'estima molt. Juguen juntes cada dia i s'ho passen molt bé.

Y ésta es Hava'le, la muñeca de Shirli. Es una muñeca vieja y está sucia, pero Shirli le quiere mucho. Cada día juegan juntas y lo pasan muy bien.
Shirli and Chava'le live with Shirli's parents, in a small house with a big garden in a Kibbutz. In the garden there are big trees, small trees and many pretty flowers. Shirli and Chava'le love to play together under the trees.

La Shirli i la Hava'le viuen amb els pares de la Shirli, en una casa petita amb un gran jardí en un Kibbutz. Al jardí hi ha arbres grans i petits, i també moltes flors boniques. A la Shirli i a la Hava'le els agrada molt jugar juntes al costat dels arbres.

Shirli y Hava'le viven con los padres de Shirli en una casa pequeña con un gran jardín en un Kibbutz. En el jardín hay árboles grandes y pequeños y también muchas flores preciosas. A Shirli y a Hava'le les gusta mucho jugar juntas al lado de los árboles.
But one day Shirli wakes up in the morning and discovers that one of the doll's eyes has disappeared.

Però un bon dia la Shirli es lleva al matí i descobreix que un dels ulls de la seva nina ha desaparegut.

Pero un día Shirli se levanta por la mañana y descubre que uno de los ojos de su muñeca ha desaparecido.
The little girl looks for the doll's eye throughout the entire house. She searches her room, under the bed, in the cupboard... but luck is not on her side.

La nena busca l'ull de la nina per tota la casa. Busca a la seva habitació, a sota del llit, a l'armari... però no té sort.

La niña busca el ojo de la muñeca por toda la casa. Busca en la habitación, debajo de la cama, en el armario... pero no tiene suerte.
She searches the living room, on the computer's desk...

Busca al menjador, damunt la taula de l'ordinador... per tot arreu.

Busca en el comedor, encima de la mesa del ordenador... por todos los rincones.
She looks for the eye in the kitchen and the bathroom but the eye is not there, and Shirli doesn't know where else to search.

Busca a la cuina i al lavabo, però l'ull tampoc és allà i la Shirli ja no sap on més buscar.

Busca en la cocina y en el lavabo, pero el ojo tampoco está ahí y Shirli ya no sabe donde más buscar.
She asks her mother where can the doll's eye be, but her mother doesn't know where it might be.

Ella pregunta a la seva mare on pot ser l'ull de la nina, però la seva mare tampoc sap on és.

Ella pregunta a su madre donde puede estar el ojo de su muñeca, pero su madre tampoco sabe donde está.
Shirli goes to the garden and looks at the sky. She cries and cries because she doesn't find the eye, and she thinks about the poor doll.

La Shirli surt al jardí i mira el cel. Plora i plora perquè no troba l'ull i pensa en la seva pobra nina.

Shirli sale al jardín y mira al cielo. Llora y llora porque no encuentra el ojo y piensa en su pobre muñeca.
Then she sits on the grass under a big tree and she sees a small brown object... It's the doll's eye!

Llavors seu a la gespa, al costat d'un gran arbre i veu una cosa de color marró... és l'ull de la nina!

Entonces se sienta en el césped, al lado de un gran árbol y ve algo de color marrón... es el ojo de la muñeca!
The little girl is now very happy! There is no need to search anymore. Her doll has got two eyes again!

La nena torna a ser feliç ara! No cal que busqui més. La seva nina torna a tenir dos ulls una altra vegada!

La niña vuelve a ser feliz ahora! No necesita buscar más. Su muñeca vuelve a tener otra vez dos ojos!
HASIPUR SHEL SHIRLI VEHAVA'LE
88
2,099
8
Published:

HASIPUR SHEL SHIRLI VEHAVA'LE

A short story about a little girl and her doll
88
2,099
8
Published: