• Add to Collection
  • About

    About

    Utfordring BAMA Storkjøkken har et aktivt forhold til lokal mat, og har over tid hatt et flott og fruktbart samarbeid med en lang rekke gårder … Read More
    Utfordring BAMA Storkjøkken har et aktivt forhold til lokal mat, og har over tid hatt et flott og fruktbart samarbeid med en lang rekke gårder og gartnerier over hele landet. Det er et poeng for dem å synliggjøre at det gjøres mye spennende innen norsk landbruk. At bredden er stor, kvaliteten er høy og at BAMA Storkjøkken er en del av dette. De har dessuten et ønske om å gjøre stas på noen av sine aller beste ambassadører for lokal mat, og vise potensielle kunder i de lokale regionene noe av det de har å plukke fra. Kort & Godt er prosjektet som tydeliggjør dette. Formål BAMA Storkjøkken skal alltid bringe de beste måltidsløsningene til bords i det profesjonelle markedet. Dette innebærer at man også skal være ledende i landet når det gjelder lokal mat. Det handler ikke bare om å være landsdekkende også på et lokalt nivå, men å vise hvor sterkt man faktisk satser og at man har mye kunnskap om dette. Løsning Mission kom med navnet Kort & Godt, og laget også symbolet for konseptet. Vi satt opp en tematisk ønskeliste til en håndplukket fotograf som reiste land og strand rundt for å ta vakre bilder av de stedene maten kommer fra. Vi komponerte en ”billedpakke” bestående av fotografier av bønder, gårder, naturen omkring, samt råvarer avbildet både i studio og i jorda. Denne komposisjonen ble versjonert og tatt ut i sosiale medier som Facebook og Instagram, i BAMA Storkjøkkens sesongkalender og i regionsbrosjyrer. BAMA Storkjøkken har delt Norge inn i fem regioner og vi laget fem lokalt tilpassede Kort og godt-brosjyrer. I brosjyrene deler BAMA Storkjøkken litt av sin kunnskap, med råd og tips for tilberedning og ernæring, informasjon om jordsmonn, vær, vind og tilgang på vann, alle elementene som gjør produktene unike. I tillegg kommer nyttig informasjon om økonomi og økologi. Mission har laget 14 ulike varianter av Kort & Godt-emballasje, utviklet en SMS-kampanje for sporing av opphav, laget roll-ups og noen korte filmer som gir stemning. Innenfor rammene til Kort & Godt ble det også utviklet et symbol for konseptet ”Nasjonal matskatt”, som består av et knippe norske produkter som er så unike at de fortjener å være tilgjengelige på lager over hele landet til enhver tid. Resultat Salget av frukt og grønt har vært meget bra, men kanskje enda viktigere på sikt er det at kunnskapen og stoltheten har økt internt hos BAMA Storkjøkken selv. For når engasjementet er på topp internt, smitter det over på aktivitetene som gjøres eksternt. Mottakelsen har vært kjempepositiv hos kundene, blant annet har BSK arrangert bondens marked lokalt i diverse kantiner, noe som har vært veldig vellykket. ”Mission er dyktige og allsidige, og fleksible på en veldig ryddig måte, noe som var helt nødvendig da vi jobbet med Kort & Godt-konseptet. Sammen har vi klart å plassere BAMA Storkjøkken på lokalmatkartet.” — Ingebjørg Hjortdal Foto: Mathias Fossum og Veslemøy Vråskar Read Less
    Published:
Challenge
BAMA Storkjøkken has an active relationship with local food and has enjoyed a splendid and fruitful relationship over time with a great number of farms and market gardens throughout the country. They make it their point to illustrate that there are a lot of exciting things going on in Norwegian agriculture. They show that there is a great range, the quality is high and that BAMA Storkjøkken is part of this. They also like to make a fuss about some of their very best ambassadors for local food and show potential customers in the local regions some of what they can choose from. Kort & Godt is the project that illustrates this.
Purpose
BAMA Storkjøkken shall always bring the best meal options to the table for the professional market. This means also being the leader of local produce. By taking this role BAMA Storkjøkken also underlines the fact that local produce is a priority for the organisation. 
Solution
Mission came up with the name Kort & Godt and has also created the symbol for the concept. We devised a thematic wish list for a hand-picked photographer who travelled all over the country taking beautiful photographs of the places the food comes from. We composed a "photo package" consisting of photographs of farmers, farms, the surrounding countryside and raw products depicted both in the studio and in the soil. This composition was versioned and posted in social media like Facebook and Instagram, in BAMA Storkjøkkens' seasonal calendar and in regional brochures. 

BAMA Storkjøkken has divided Norway into five regions and we have created five locally adapted Kort&Godt brochures. In these brochures, BAMA Storkjøkken shares some of its knowledge, with advice and tips on preparation and nutrition, information about soil, weather, wind and availability of water, all the elements that make the products unique. In addition, there is useful information about economics and ecology. Mission has created 14 different variants of the Kort & Godt packaging, developed a text campaign for tracking origin, created roll-ups and a few short films that create an atmosphere. A symbol for the concept "National Food Treasure" (Nasjonale Matskatter), which consists of a bundle of Norwegian products that are so unique that they deserve to be available in warehouses throughout the country at all times was also developed within the framework of Kort&Godt.

"Mission are competent and versatile, and flexible in a really orderly manner, something that was entirely necessary when we were working with the concept and campaign for Kort & Godt. Together, we managed to put BAMA Storkjøkken on the local food map." 

— Ingebjørg Hjortdahl, Marketing Manager

Result
Local fruit and vegetable sales have been very good, but more important in the long term is the fact that both knowledge and pride has increased within BAMA Storkjøkken itself. When the enthusiasm is high internally it will influence the external activities. The reception has been overly positive among the customers, and the arrangement of farmer markets in local cantinas has proven a success!

Photo: Mathias Fossum and Veslemøy Vråskar