Forrest corner
for Drimmi.ru
The "Rybnoye mesto" game
http://rybmesto.ru