Ring / Silver, Niello, Textile Thread / 2006
Bracelet / silver, niello, textile thread / 2006