Illustration 
 
Character Design
  Aphrodite 
Hephaestos 
Eros 
Dionysos 
 Achilles
Athena 
 Poseidon
 Artemis
Apollo 
  Heracles
Hermes 
Hera 
 Zeus