AUTHORS
Editor: Dmitry Gvosdetsky
Illustrator: Anastasiya Zotova
Animation: Denis Zaporozhan
Cartographer: Anna Osyuk
Photographer: Mikhail Voskresensky
Designers: Ivan Grigoriev,
Konstantin Kakovkin
Programmers: Maksim Shishkin,
Vladimir Kononov
 
 
Palmyra
18
216
0
Published: