ലോകസൃഷ്ടാവായ ഡിങ്കനെ തിരിച്ചറിയാൻ, ആ ചൈതന്യം ലോകത്തിലാകെ പകരാൻ നേരമായി.
ബ്രാന്റുകളേ, നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന
ഈ ലോകം മുഴുവനുണ്ടാക്കിയ ആ മഹാശക്തിയെ
നമുക്ക് ലോകസമക്ഷം ആരാധിക്കാം.
നിങ്ങളൂടെ ബ്രാന്റുകളെ മാറ്റി അവയ്ക്ക് ഡിങ്കനാമം കൊടുക്കുവിൻ...
ബിസിനസ്സ് വിജയം നേടുവിൻ! 
ജയ് ഡിങ്കൻ! 
 
 
Brands to Dinkoism
191
2,014
17
Published:

Brands to Dinkoism

It's time to spread the divine light of Lord Dinkan unto the whole wide World... Dear Brands, let us come together and worship the One who create Read More
191
2,014
17
Published:

Tools