user's avatar
Plakatatak
Poster
"Plakatatak" is an artistic project that takes place within the twenty-fifth anniversary of the signing of the "Treaty between the Federal Republic of Germany and the Polish Republic on good neighborhood and friendly cooperation." The Goethe Institute on this occasion organizes a wide variety of events, and "Plakatatak" is the most important point of it.
"Plakatatak" is a five Polish and German designers who will create a series of posters based on themes proposed by the Polish writer Joanna Krakow and the German philosopher Friedrich Thomas. Thus, from June 4, within two months created fifty different projects, that will be all over Warsaw, accompanied by exhibitions. The following authors were invited: Agata Dudek, Lex Drewinski, Götz Gramlich, Frank Höhne, Krzysztof Iwański, Tymek Jezierski, Mario Lombardo, Uwe Loesch, Ariane Spanier and Syfon studio
 
 
There will new poster every 10 day
.
Gentrification
/PL
Gentryfikacja
Artyści i inni przedstawiciele klasy kreatywnej przenoszą się do zaniedbanych dzielnic o niskich cenach wynajmu, ożywiając je. Powstają atelier, galerie, sklepy, gwarne bary i ogródki piwne, co podnosi atrakcyjność tych dzielnic dla mieszkańców o wyższych dochodach. Prowadzi to nie tylko do wzrostu cen wynajmu, ale najczęściej także do niezadowolenia z powodu hałasu. Kreatywni i głośni anarchiści stają się w ten sposób orędownikami spokojnej, nudnej klasy średniej i sami przyczyniają się do wzrostu cen nieruchomości w okolicy, co sprawia, że klasie kreatywnej nie pozostaje nic innego, jak tylko wynieść się z dzielnicy.

/ENG
gentrification
Artists and other representatives of the creative class move to disadvantaged neighborhoods with low prices rental, reviving them. Creative studios, galleries, shops, lively bars and beer gardens, which increases the attractiveness of these areas for residents with higher incomes. This not only leads to an increase in rental prices, but usually also discontent because of the noise. Creative and loud anarchists are thus advocates a peaceful, boring middle class and they contribute to the growth of real estate prices in the area, which makes the creative class there is nothing else but to get out of the district.

Brexit
/PL
Brexit stał się faktem!
Co będzie teraz:
Koniec Unii Europejskiej?
Upadek świata zachodniego?
Angielski feniks z popiołów?
Nowy Czarny piątek?
Oderwanie się Szkocji od Wielkiej Brytanii?
Funt, marka, korona, szyling itd.?
Tacy jak Putin, Erdogan, Marine Le Pen?


/ENG
Brexit became a reality! 
What will happen now: 
The end of the European Union? 
The collapse of the Western world? 
Englishs phoenix from the ashes? 
New Black Friday? 
Detachment of Scotland from the UK? 
Pound, brand, crown, shilling etc.? 
People like Putin, Erdogan, Marine Le Pen ?
War For Peace
/PL
Wojna o pokój
Generałowie chcą pokoju. Radzą o pokoju. Walczą o pokój. Walka to inaczej wojna. Wojna o pokój. Generałowie chcą więcej broni, więcej władzy, więcej kasy. Myślą o pokoju, więc szykują się na wojnę. Ale w każdym sztabie powinna być zawsze matka żołnierza. Na szczycie NATO chcemy usłyszeć głos matek.


/ENG
War for Peace
The generals want Peace. Raja of Peace. Room for Wałcza. The fight differently War. Room for war. The generals want more weapons, more power, more Fund. Thoughts of Peace, so preparing for war. But in any headquarters should always be the mother of a soldier. At the NATO summit we want to hear the voice of mothers.

World War II 
World War II was the deadliest
military conflict in history in
absolute terms of total dead.
60 000 000
 
Korean War
The war arose from the division
of Korea at the end of World War II
and from the global tensions of the
Cold War that developed immediately
afterwards.
1 200 000
 
Vietnam
Estimates of the number
of Vietnamese soldiers and
civilians killed vary from
800 000 to 3.1 million.
Soviet war in Afghanistan
Between 850 000 – 1.5 million civilians
were killed and millions of Afghans fled
the country as refugees, mostly
to Pakistan and Iran.
 
Iran – Iraq War
The war cost both sides in lives
and economic damage: half a million
Iraqi and Iranian soldiers, with an
equivalent number of civilians,
are believed to have died, with
many more injured.
1 622 865
 
 
 
 
Low - tech instead of high- tech
/PL
Low-tech zamiast high-tech
Politycznie mile widziane jest, by przedmioty użytkowe, takie jak domy, samochody, pralki itd. były naszpikowane elektroniką i sterowane przez podłączone do sieci komputery. Ale przecież istnieje wiele powodów przemawiających za używaniem przedmiotów low-tech także w krajach rozwiniętych: energooszczędna produkcja, zrównoważony rozwój, łatwość naprawy, redukcja ilości odpadów, niska cena.

/ENG
Low - tech instead of high- tech. 
Politically, it's requiresfrom everyday objects, such as houses, cars, washing machines etc. to be packed with electronics and
to be controlled by computers connected to the network. But there are many reasons for the use of low-tech items also in developed countries: energy-efficient production, sustainable development, ease of repair, waste reduction, low price.
 
 
 
 
Refugees welcome!
/PL
Refugees welcome!
Zburzone miasta, zrujnowane domy, spalone książki, śmierć, tułaczka, głód, wysiedlenia, ucieczka, strach, rozpacz, poniewierka. Trzeba ofiary upamiętnić. Trzeba złożyć hołd ofiarom. Zróbmy to wspólnie. Przyjmijmy jak najserdeczniej. Refugees welcome!
 
/DE
Refugees welcome!Verwüstete Städte, zerstörte Häuser, verbrannte Bücher, Tod, Heimatlosigkeit, Hunger, Vertreibung, Flucht, Angst, Verzweiflung, Elend. Es gilt, das Andenken der Opfer wahren. Ihnen unseren Respekt zu erweisen. Tun wir es gemeinsam. Heißen wir sie aufs Herzlichste Willkommen. Refugees welcome!
Plakatatak
501
5.9k
17
Published:
user's avatar
Kuki Krzysztof Iwanski

Plakatatak

www.plakatatak.com www.facebook.com/plakatatak
501
5.9k
17
Published: