user's avatar
SUPERSTITIONS. MASKS
Set, Props & Costume
Masks - part of the art project “Superstition”. The project is devoted to the research of remains of ancient mythology and demonology of  Ukrainian Carpathians and their place in the modern world.
Маски – частина проекту Забобони, що присвячений дослідженню залишків древньої міфології та демонології українських Карпат та їхнє місце у сучасному світі
WORLD
All nature - flora, fauna, weather, earth, water is spiritual. They are full of spiritual beings or are their manifestations.  Indigenous people of Carpathians irrationally connect them with the divine or demonic.
 
СВІТ
Уся природа – флора, фауна, погода, рельєф, водойми – одухотворені. Вони насичені духовними сутностями або є їх проявами. Народ ірраціонально пов’язує ці явища із божественним або демонічним.
 
 
EXTRAORDINARY
Among the people there are some extraordinary. They are intermediaries between the world of spirits and the world of men. They are able to harm others, to influence the weather, predict the future. People afraid of them but respected. Each village had its extraordinary.
 
НЕПРОСТІ
Поміж людей є непрості. Вони є посередниками між світом духів та світом людей. Непрості здатні заподіювати шкоду іншим, впливати на погоду, передбачати майбутнє. До непростих відносились з острахом і повагою. Кожне село мало своїх непростих.
 
 
SPIRITS
Mountains are special spiritual environment. Ancient beliefs of the Carpathian have developed hierarchy of spiritual beings. Understanding of the indivisibility between good and evil is the main characteristic of this mythological perception of the world. The distinction between the divine and demonic rather blurred.
 
ДУХИ
Гори є особливим насиченим духовним середовищем. Для давніх вірувань Карпат характерна розвинена і складна ієрархія духовних сутностей. Саме усвідомлення нероздільності між добром і злом є основною характеристикою міфологічного світосприйняття. Грань між божественним і демонічним досить розмита.
 
 
THE DEAD
Belief in life after death in the minds of the indigenous people of the Carpathians is stable.  The dead interact with the living world, complete earthly affairs, are redeeming sins, communicate with relatives and can cause damage. The presence of the dead in the world of the living is mostly a negative phenomenon, so one resorted to various manipulation to prevent it.
 
МЕРЦІ
Віра у посмертне життя у народній уяві є стійкою. Мерці взаємодіють зі світом живих, завершують земні справи, спокутують гріхи, спілкуються з родичами, можуть наносити шкоду. Присутність мерців у світі живих здебільшого є явищем негативним, тому вдаються до різного роду маніпуляцій, щоб цьому запобігти.
 
 
PEOPLE WITH DOUBLE SOUL
In the traditional beliefs of the Carpathians there is widespread idea of the existence of two or more souls in one body. People with double soul often possess extraordinary skills and knowledge.
 
ДВОДУШНИКИ
У традиційних карпатських віруваннях поширеним є уявлення про існування двох або більше душ в одному тілі. Дводушники є непростими, часто володіють надзвичайними вміннями та знаннями.
 
 
SUPERSTITIONS. MASKS
349
2.5k
20
Published:

SUPERSTITIONS. MASKS

Masks - part of the art project “Superstition”. The project is devoted to the research of remains of ancient mythology and demonology of Ukrainia Read More
349
2.5k
20
Published:
Attribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No Derivatives