Green Architects
Case study of Logo (By Osama M. Alshami 2012)