• Add to Collection
  • About

    About

    一个小动机,做点自己小想法。
    Published:
我相信色彩也能够成为一个表达情感的主体。
在众多故事的表达形式中,色彩与物件的关联也能够为隐匿的情感找到出口。
 
 
 
 
“我尽可能长久地凝望着你,我不相信我先见到你是一种侥幸。”
                                                                                         -《云图》