• Add to Collection
  • About

    About

    Ukraine is very beautiful and unique nature due to its location. I think the popularity of Ukrainian landscapes is out, even among the Ukrainian … Read More
    Ukraine is very beautiful and unique nature due to its location. I think the popularity of Ukrainian landscapes is out, even among the Ukrainian people. An example of this, even me. I lived in Ukraine all his life and only recently learned that we have to the largest desert in Europe, with its interesting, beautiful, wild nature. Heard and that the territory of Ukraine is the longest island of the Black Sea - island Dzharylgach that the people called Ukrainian Maldives. There are many professions which is characterized by sedentary office or home stay during the performance. Such trades farther by growing, especially in large cities. Someone finds a way out of this problem by supporting their physical condition in gyms, aerobics, etc. For creative professionals need to support not only the physical condition of the normal level, but also new experiences, emotions, sources of inspiration. For myself, I discovered the active tourism. For three years I have visited of many interesting places of Ukraine which had not even suspected. One of them was Dzharylgach island. Information about the island not much, but its popularity among tourists visiting, mainly among the Russian, Belarusian and Ukrainian, grows. Equalizing the status of the island in the first year of my tenure there (2009) and last (2011) I was impressed by the influx of tourists mainly among the rest of Skadovsk. Along with them came a large number of garbage. Also, waste is stored on the island by sea. Rubbish thrown into the sea by tourists in the resort town Iron Port, Lazure after a storm is on the island. And on that island is of great international importance for migratory birds few people know. This edition will enjoy the younger middle-aged tourists. People who want to learn about the island Dzharylgach more and more interesting form. People who love nature. And just for people who collect beautiful edition I put this book aim to promote specific tourist destination of Ukraine, the education of correct behavior and attitudes to wildlife and promoting active tourism as an effective way of self. Underline the fragility and instability of the island because the island most of the area formed by sand, which is easily eroded. Convey to readers the importance of gentle attitude towards environment and nature of the island in general. The purpose of art is a side issue to show the image of the island Dzharylgach its positive sides, possible significance. Convey to the reader the spirit of the island, feeling that it is his by right their natural climatic characteristics, flora and fauna, buildings, soil, sea and ocean dwellers. Since this book describes some real place is in all visual material made with emphasis on photographs. The plans are to create a pleasing tactile and visual effect when viewing a publication, which can not be felt in electronic form. Read Less
    Published:
Dzharylgach island
Острів Джарилгач
Україна дуже мальовнича і унікальна природою завдячуючи своїм місцем розташування. Я вважаю, що популярності українським ландшафтам невистачає, навіть серед українців. Приклад тому навіть я. Я жив в Україні все своє життя і тільки недавно дізнався, що нам належить найбільша пустеля Європи з її цікавою, мальовничою, дикою природою. Дізнався і те, що в територю України входить найдовший острів Чорного моря – острів Джарилгач, який в народі називають українськими Мальдівами.
Існує дуже багато професії яким характерне сидяче офісне або домашнє перебування під час виконання роботи. Таких професій чим далі тим більшає, особливо у великих містах. Хтось знаходить вихід з даної проблеми підтримуючи свій фізичний стан у тренажерних залах, аеробіці і т.п. Для творчих професій потрібно підтримка не тільки фізичного стану на нормальному рівні, а ще нові враження, емоції, джерела натхнення. Для себе я відкрив активний туризм. На протязі трьох років я побував в багатьх цікавих місцях України про які раніше навіть не здогадувався. Одним із них става острів Джарилгач.
Інформації про острів не багато, а популярність його серед приїжджих туристів, в основному серед росіян, білорусів та українців, росте. Зрівнюючи стан острова в перший рік мого перебування на ньому (2009) та останній (2011) мене вразив наплив туристів переважно серед відпочиваючих міста Скадовська. Разом з ними з'явилося велика кількість сміття. Також сміття заноситься на острів морським шляхом. Викинуте сміття туристами в море у курортних містечках Залізний порт, Лазурне після шторму опиняється на острові. А про, що острів має дуже важливе міжнародне значення для перелітних птахів мало хто знає. 
Дане видання прийдеться до смаку туристам молодшого середнього віку. Людям, які хочуть дізнатися про острів Джарилгач більше, та у цікавішій формі. Людям, які полюбляють природу. Та просто людям, які колекціонують гарні видання.
Даною книгою я ставлю за ціль популяризувати конкретне туристичне місце України, виховання правильної поведінки та відношення до дикої природи та популяризацію активного туризму, як дієвий спосіб самовиховання. Підкреслити тендітність острова та нестійкість, оскільки острів в більшості своєї площі сформований піском, який легко піддається ерозії. Донести до читачів важливість бережного відношення до екології острова та природи загалом.
Ціллю художньої сторони видання є показати образ острова Джарилгач, його позитивних сторін, можливості, значущість. Донести до читача дух острова, відчуття які він несе своїм відвідувачем безпосередньо своїм природно кліматичними характеристиками, флорою та фауною, будівлями, грунтами, морем та морськими жителями.Оскільки в даній книзі розповідається про певне реальне місце тому у всьому візуальному матеріалі зроблений акцент саме на фотоматеріалах. В планах є створити приємний тактильний і візуальний ефект при перегляді видання, чого неможливо відчути в електронному варіанті.
=

Логотип книги дуже важливий впізнавальний чинник для будь-якого видання.Логотип зформований з певних символічний частин. Зірка занакресленням відноситься до основного напису ДЖАРИЛГАЧ, і символізує маяк. Ця жзірка зустрічається як роздільний маркер між заголовком і текстом і залишає засобоє ту ж суть.
Два розчерка по ліву і праву сторону зірки-маяка за накресленнямвідноситься до напису Маріам. Символізує птахів (острів має важливе міжнароднезначення для перелітних птахів) та духовне значення острова.
Пунктирна лінія, зі збільшеною точкою в початку та кінці, з обох сторіннапису “острів” символізує туризм, рух з точки А в точку Б. 
Основний напис
ДЖАРИЛГАЧвиконано спеціально, як нову гарнітуру шрифта і символізує сам острів. Літеримають помірний контраст, плавність лінії, що символізує легкі вітри-бризи,приємний помірний настрій. Закінсення штрихів частково нагадують саблю,оскільки сама назва має турецько-татарське походження. Штрихи літер виконанініби мякою плоскою кистю, що залишає за написом природність, живе хвилюванняпісків.
Маріам – друганеофіційна назва острова, яка взяла початок у 2010 році з появою на островімонастирського скиту. Напис символізує свободу польоту, легкість, духовнепаріння.
Логотип відтиснутий на палітурці способом гарячого сліпого тиснення,ніби відбиток на піску.