• Add to Collection
  • Tools Used
  • About

    About

    Objectiu de la pràctica: Realitzar tres pictogrames de tres esports olímpics diferents fent servir una efectiva comunicació visual.
    Published:
Pictogrames Olimpics
Realitzar trespictogrames de tres esports olímpics diferentsfent servir una efectiva comunicació visual.
Els pictogrames elaborats son representacions icòniques d’un atleta practicant diferents modalitats esportives, de manera que qualsevol persona pugui identificar de manera fàcil l’esport que representen dintre del contextdels jocs olímpics. Per a la creació de la línea gràfica s’ha optat pel predomini dels cercles i semicercles, reforçant aquesta idea amb un marc tambécircular. En quant als colors s’ha fet servir un contrast suau de lluminositat, prenent un color diferent com a base depenent de la modalitat esportiva.
Pictogramas Olimpicos
Realizar tres pcitogramas de tres deportes olimicos distintos usando unas comunicación visual efectiva
Los pictogramas elaborados son representaciones icónicas de un atleta practicando diferentes modalidades deportivas, de manera que cualquier persona pueda identificar de manera facil el deporte que representan dentro del contexto de los juegos olímpicos. Para la creación de la línea gráfica se ha optado por el predominio de los círculos y los semicírculos, reforzando ésta idea mediante un marco también circular. En cuanto a los colores se ha usado un contraste suave de luminosidad, usando un color distinto como base dependiendo de la modalidad deportiva.