• Add to Collection
  • About

    About

    宜興茶,古為唐貢,陸羽《茶經》有雲:“陽崖陰林,紫者上,綠者次,筍者上,芽者次,芬芳冠世產,可供上方”。宜興南部山區是中國最享有盛譽的古茶區之壹。其地理位於中國優質產茶帶的北緯三十度。
    Published:
北纬三十度