• Add to Collection
  • About

    About

    Koncepcja zagospodarowania wolnych terenów wzdłuż obwodnicy miasta Lille na dzielnicę mieszkalną dla studentów, z zabudową szeregową i zbiorową, … Read More
    Koncepcja zagospodarowania wolnych terenów wzdłuż obwodnicy miasta Lille na dzielnicę mieszkalną dla studentów, z zabudową szeregową i zbiorową, finansowaną przez część biurowo-handlową. Read Less
    Published:
Miasto a przedmieścia – urbanistyczne łączenie metropolii Lille
Pomysł na temat pracy dyplomowej zrodził się podczas półrocznego pobytu w Lille wramach programu wymiany studentów i obserwacji życia i problematyki tego miasta i jego mieszkańców.
Lille położone jest na północy Francji, przy granicy z Belgią, to największe miasto regionuNord-Pas-de-Calais i departamentu Nord. Obszar objęty opracowaniem znajduje się wLille-Sud tj. południowej dzielnicy.
Tereny objęte opracowaniem położone są pomiędzy dwoma układami urbanistycznymi. Miejskim, uporządkowanym, z regularną siatką ulic, osiami, placami na planachgwiaździstych, z powtarzalnym typem zabudowy – od północy oraz – od południa -podmiejskim, chaotycznym, z fragmentaryczną kontynuacją niektórych założeń miejskich,ze zróżnicowaną charakterystyką budynków mieszkalnych i małego przemysłu, znierównomierną intensywnością zabudowy, bardziej ekstensywną. To skłoniło mnie dowybrania najważniejszych cech tych układów, analizie ich zasadności i wykorzystaniuwybranych, pozytywnie ocenionych idei w kompozycji w autorskiej koncepcji zabudowy i zagospodarowania.
Głównym założeniem projektu jest połączenie przestrzenne i funkcjonalne rejonupółnocnego, stricte miejskiego z południową częścią dzielnicy, która w rozumieniuadministracyjnym, funkcjonuje jako całość – jako dzielnica Lille-Sud i jest nieodłącznączęścią całej metropolii. Program funkcjonalny tworzony jest pod kątem obsługihandlowej, gastronomicznej i kulturalnej, zarówno okolicznych mieszkańców, jak i z całejpołudniowej części metropolii oraz uzupełniony zabudową mieszkaniową dla studentóworaz pracowników akademickich, związanych z wieloma wyższymi uczelniamiznajdującymi się w mieście i na przedmieściach Lille.
Projektowana tkanka urbanistyczna ma być zróżnicowana i podzielona na kilka stref oróżnych dominujących funkcjach. Od Zachodu są to strefy: biurowa; mieszkaniowa(akademicka); kulturalno-rozrywkowa; handlowo-biurowa ze stacją kolejową;mieszkaniowa jednorodzinna. Funkcje te dobierane były na podstawie obserwacjidziałania miasta dokonanych na miejscu, oraz analiz materiałów źródłowych.
Forma ukształtowania przestrzeni wynika z etapowego i wynikowego analizowania,porównywania i rysowania elementów zabudowy i zagospodarowania, takich jak osie,place, dominanty, budynki, zieleń. Dominują ulice z towarzyszącą wysoką zielenią i w tensposób podkreślane są osie. Osie wyznaczają dominanty i „zszywają” tkankiurbanistyczne rejonów sąsiadujących z projektowanymi: miejskiego i podmiejskiego. Siećulic rozbudowana jest od jednej głównej ulicy, od której odchodzą mniejsze, dojazdowedo budynków. Dominanty wyznaczają osie i otwarcia widokowe, które miejscamiwidoczne są ponad barierami np. komunikacyjnymi czy niższymi budynkami. Rytm dominant widoczny jest od strony obwodnicy, stanowiącej wjazd i wyjazd z miasta, copomaga zapamiętać i identyfikować projektowany obszar, jako jego znak, rodzajprzestrzennego logo.
Place rozmieszczone są łańcuchowo wzdłuż głównej ulicy, na zmianę miejskie izielone, te ostatnie przeznaczone głównie dla studentów. Budynki akademików dzielą sięna szeregowe kamienice 3 kondygnacyjne i budynki mieszkalne 5 kondygnacyjne.
Projekt opracowany jest w skali w skali 1:2000 z bardziej szczegółową prezentacjąwybranych charakterystycznych i istotnych zespołów urbanistycznych w skali 1:500. Celem projektu jest ukazanie w czytelny sposób możliwość rozwoju tego rejonu dzielnicy,w kierunku ożywienia życia kulturalnego i handlowego całej Lille - Sud.