About Orientation 2

‘About orientation’
is aresearch-project about the creation of landscapes. I am trying to make naturemeasurable whilst respecting nature as a continuous changingreality. I am making a kind ofcartographic landscape: different observations of different times and placesin one image. To understand more about nature as a living organism doesn’t meana greater naturalism or realism in my works. I hope you will enjoy it.

ZichOriënteren Detentoonstelling vormt een toonmoment binnen een lopend onderzoeksproject rondde verbeelding van het landschap.Het betreftcartografisch geïnspireerde landschappen omdat ze verschillendewaarnemingsmomenten en ervaringen samenbrengen in één beeld. Het project wilnagaan hoe de drang naar meetbaarheid te verzoenen valt met de natuur als eenvoortdurend veranderend organisme.  De beoogdeontwikkeling van het cartografisch landschap gaat uit van verschillendebronnen, waaronder satelietfoto’s en geomorfologische kaarten. Binnen ditproject ligt het accent op de kunsthistorische bronnen, vooral de Italiaanseschilderkunst in de 15de eeuw. De Annunciatie is in die periode een bijzonderpopulair onderwerp. Ik gebruik het als inspiratie, als denkmodel, omlandschappen te schilderen. Het annunciatie-model wordt een observatorium dieeen structuur aanreikt om de natuur meetbaar te maken. Zij maakt bovendien de bijzondererelatie tussen architectuur en natuur zichtbaar. Er is een merkwaardigeparallel tussen het verschijnen van de Annunciatie en de herintroductie van hetlandschap in de westerse schilderkunst.Daarnaastworden ook de plaatsen onderzocht waar Annunciatie-modellen zijn ontstaan. Dezeoptie vertrekt vanuit de overtuiging dat een plaats (Locus) een bijzonder magiekan hebben. Volgens Albertus Magnus is de locus immers het actieve principe datin staat kan zijn vormen te baren. Een dieperwillen verstaan van de natuurlijke processen leidt echter niet noodzakelijk toteen hoger beeldend naturalisme of realisme. De veranderlijkheid  wordt vooral uitgedrukt via dehandeling van het schilderen en tekenen, waarbij het creatieproces eenequivalent wordt van de verschillende krachten die de natuur vormen. De titel vande tentoonstelling  verwijst naar debehoefte om ons inhoudelijk en fysiek te oriënteren in de ruimte, al dan nieteen natuurlijke of stedelijke context. Zich oriënteren betekent letterlijk zichrichten naar de oriënt, het oosten. Het begrip oriëntatie slaat dus zowel ophet zich fysiek positioneren in een ruimte als op het zoeken naar eeninhoudelijke betekenis. Patrick Verlaak 
Aankondiging van een Landschap (Annunciation of a Landscape)
Oil on Canvas, 143 x 190 cm, 2008
Alluvione
Silverpoint on Canvas, 120 x 90 cm, 2009
Alluvione
Silverpoint on paper, 19 x 26 cm, 2008
Hortus Conclusus
Oil on canvas, 120 x 90 cm, 2009
Kaderen
Oil on canvas, 24 x 30 cm, 2008
Peilen
Oil on Canvas, 24 x 30 cm, 2009
Ruisdal
Oil on Canvas, 120 X 90 cm, 2009
Traceren
Silverpoint on paper, 19,5 x 26 cm, 2009
Gronden
Silverpoint on paper, 19 x 26 cm, 2009
Snowscape 2
Videofragment, digital frame, total duration 2 min.47sec., 2009
Cartographic Paper
Mixed media on paper, 150 x 200 cm, 2009
Details of the 'Cartographic Paper', about the relationship between the annunciation and the cartographic landscape.
Wegwijzer (Direction-post in the forest)
Foto-transparant, light-box, 18 x 18 cm, 2009
Carteren (Mapping)
Oil and Silverpoint on canvas, 24 x 30 cm, 2009
Lichtung 
Silverpoint on canvas, 120 x 90 cm, 2009
LICHTUNG
Room oriented to the east (orient).
Osservatorio B (Observatory after Palladio)
Silverpoint and coloured pencil on paper, 100 x 70 cm, 2008
Osservatorio A (Observatory after Francesco Giorgi)
Silverpoint and coloured pencil on paper, 100 x 70 cm, 2007
Punto di Fuga (Vanishing point)
Oil on canvas, 30 x 24 cm, 2009
About Orientation 2
32
781
1
Published:

About Orientation 2

‘About orientation’ is a research-project about the creation of cartographic landscapes. I am trying to make nature measurable whilst respecting Read More
32
781
1
Published:

Creative Fields