Live EXPERIENCE DESIGN
See top UX designers turn ideas into interactive experiences using Adobe XD
Watch now
 • Add to Collection
 • Tools Used
 • About

  About

  Tipografia de pal sec neutral i llegible. Guanyadora d'un premi LAUS Bronze 2013. Neutral and legible sans serif typeface. LAUS Bronze 2013 award… Read More
  Tipografia de pal sec neutral i llegible. Guanyadora d'un premi LAUS Bronze 2013. Neutral and legible sans serif typeface. LAUS Bronze 2013 award-winning. Read Less
  Published:
Tipografia Alfa
Alfa typeface
El projecte de tipografia Alfa consisteix en la investigació de la llegibilitat i lecturabilitat de cada lletra i d'un text. Com a resultat apareix la nova tipografia de pal sec Alfa, que aglutina i conjuga com cap altre la màxima neutralitat possible de les seves formes amb la màxima llegibilitat de les seves lletres i la màxima lecturabilitat dels textos que composa. D'alguna manera, Alfa representa l'actual culminació d'un procés iniciat a finals del segle XVIII amb l'aparició de les primeres pal sec, i que ha anat avançant gràcies, entre d'altres, a les avantguardes artístiques i a la divulgació i extensió de les tècniques i mecanismes de composició i impressió, a la Bauhaus i la seva nova concepció de la tipografia, però sempre amb un objectiu clar: adaptar la tipografia a les necessitats de cada època i els seus usuaris, cercant sempre en les formes una ergonomia i funcionalitat que ha servit de guia en l'evolució tipogràfica. En resum, Alfa és una tipografia de pal sec que recull i condensa totes aquestes inquietuds i idees que han anat donant forma a la tipografia, i es concreta en unes formes netes, asèptiques, funcionals, harmòniques, neutrals, llegibles i lecturables.

The Alfa typografic project consists in a research of readability and legibility of each font and text. As a result it appears the new sans serif typeface Alfa, which brings together and combines like no other the greatest possible neutrality of its forms with maximum legibility of its letters and maximum readability of composed texts. Somehow, Alpha represents the current culmination of a process begun in the late eighteenth century with the emergence of the first sans serif, and has progressed thanks, among others, to the avant-garde art and the dissemination and extension of the techniques and mechanisms for composing and printing, the Bauhaus and its new understanding of typography, but always with a clear objective: to adapt the typography to the needs of each era and its users, always seeking ways in a ergonomics and functionality that has guided the evolution of typography. In short, Alpha is a sans serif typeface that collects and condenses all these concerns and ideas that have been shaping typefaces, and is based on clean, aseptic, functional, harmonious, neutral, readable and lecturable forms.