MISJA | MISSION
 
[PL] Bardo Single Track to misja stworzenia Centrum Turystyki Rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. Dzięki sprzyjającej infrastrukturze, wielkim obszarom leśnym oraz górzystym terenom Bardo Single Track ma niepowtarzalną szansę aby stać się pionierem turystyki rowerowej w tej części Europy. Bardo Single Track to specjalnie przygotowanie ścieżki rowerowe na dzikich terenach górskich oraz infrastruktura wspomagająca obsługę zawodów i turystyki.
Moim zadaniem było stworzenie koncepcji identyfikacji wizualnej, która będzie używana do materiałów promocyjnych oraz do wspierania nawigacji po ścieżkach Bardo Single Track.
 
[ENG] Bardo Single Track is a mission of creating a Centre of Cycling Tourism on the Polish-Czech border. Due to favourable infrastructure, vast forests and mountain terrains Bardo Single Track has a unique opportunity to become a pioneer of cycling tourism in this part of Europe. Bardo Single Track are a specialy prepared cycling paths situated in virgin mountain forests and the infrastructure supporting the service of competitions and tourism.
 
My task was to create the concept of visual identification, which will be used for promotional materials as well as to navigate through the paths of Bardo Single Track.
 
SYMBOLIKA LOGO | LOGO SYMBOLISM
 
[PL] Bardo słynęło dotychczas głównie z turystyki sakralnej oraz pielgrzymkowej m.in. dzięki przyjaznej infrastrukturze oraz Bazylice Mniejszej wraz z pięknymi organami, które od dziesięcioleci przyciągają turystów z Polski i świata. Tworząc identyfikację wizualną dla Bardo Single Track chciałem podkreślić właśnie ten obszar turystyki. Stąd postawiłem na symbole: krzyża jako hołd dla historii miasta oraz roweru jako symbolu turystyki rowerowej.
 
[ENG] Bardo has been famous until now mainly as a centre of sacral and pilgrimage tourism thanks to friendly infrastructure as well as the Basilic Minor with its beautiful organs, which have been attracting tourists from Poland and world for decades. While creating visual identification for Bardo Single Track I wanted to emphasize that area of tourism. Thus I relied my project on two symbols: a cross as a tribute to the town’s history and a bicycle as a symbol of cycling tourism.