KONCEPT
Kako zajeti delo Maksa Fabianija, izjemnega načrtovalca, arhitekta, urbanista, inženirja … v en sam
znak? Njegov opus ni le izjemnno velik po kvantiteti, njegova dela izkazujejo tudi zelo široko in pestro
paleto v kvalitativnem smislu.
V iskanju koncepta za razvoj logotipa in celostne za projekt Fabijanijevo leto 2015 pri predmetu
Integracija oblikovanja in tehnologije, nas je najbolj navdušil princip tripartitnosti, ki je prisoten v
različnih elementih Fabijanijevih del. Tripartitnost, trojnost, trostopenjskost, trodimenzionalnost,
trioglatost itd. so bila izhodišča, na katerih smo preko skic začeli ustvarjati zasnovo.
 
ZASNOVA
Prve skice so izhajale iz modularnih gradnikov, katerih navdih smo našli v Fabianijevih zgradbah,
predvsem fasadah. Hribarjava hiša v Ljubljani s kvadratasto mrežo in valovitimi, rombasta fasada
Bartolijeve hiše v Trstu, mozaičnost dunajske stavbe Portois & Fix, dunajska Artaria, ornamentarnost
tržaškega Narodnega doma; ob tem smo zaznali še novo triogelno povezavo: Dunaj – Ljubljana – Trst,
mest, ki so Fabijanija, arhitekta monarhije Avstro-Ogrske, tudi močno zaznamovala. Hkrati smo
opazovali domišljeno načrtovana stopnišča, stabilne konstrukcije in drzne tlorise urbanističnih
posegov, kar je zopet vodilo v trojni koncept arhitektovega dela: tloris – naris – stranski ris.
Najmočnejši gradnik, element zasnove naših izdelkov pa predstavlja mreža, izpeljana iz ortogonalne
projekcije tridimenzionalnega koordinatnega sistema. Mreža je sestavljena iz diagonal nagnjenih za
30 stopinj pozitivno in negativno od abscise ter tako tvori trikotniške, šestkotniške in različne
štirikotniške oblike. V svoje delo smo želeli vnesti tudi koncepte, prvine in ornamentacijske elemente,
ki jih je Fabiani združeval v svojih delih: kontrast in protioblika, valovanje in neskončnost, čipka in
prosojnost.
 
REŠITEV
Logotip je črka “F”, ki se sestavi v koordinatnem sistemu oziroma mreži. Navpična poteza črke
predstavlja naris, na katerega smo aplicirali sistem kvadrataste mreže, v sredinskem pasu ukrivljene,
po navdihu fasade Hribarjeve hiše, ostali stranici sta enobarvni.
 
 
THE CONCEPT
How to capture the work of Max Fabiani, an exceptional designer, architect, urbanist, engineer ... in a
single character? His work is not only  large in quantity, but it shows an extremley wide varaity in
terms of quality.(To bi bilo lahko vzeto da kakovost niha iz slabega na dobro)
In search of a concept for the development of a logo and integrated project Fabijanijevo 2015 we
were most impressed by the principle of threepartism, which is present in the different elements
Fabianis' work. Threepartism, trinity, three-dimensionality, etc. Threeangolarity, are the principles on
which we have started building our design.
 
DESIGN
The first sketches were based modular building blocks whose inspiration we found in Fabianis
buildings, especially facades. Hribar house in Ljubljana with square mesh and corrugated, diamond
Bartoliji house facade in Trieste, mosaic Viennese building Portois & Fix and Artaria, ornaments
Trieste Narodni dom; while we detected the link: Vienna - Ljubljana - Trieste, cities that have strongly
affected Max Fabianij, the architect of the Austro-Hungarian Empire. At the same time, we looked at
thoughtfully designed staircases, stable structure and daring plans of urban interventions, which
again led to a triple concept of the architect's work: layout - front view - side view.
The most powerful block element of our design represents a grid derived from the orthogonal
projection of a three-dimensional coordinate system. The grid consists of diagonal inclined 30
degrees positive and negative from the z-axis, this creates triangular, hexagonal, ect. forms.  In this
work we wanted to include the concept of elements and ornaments  that Fabiani combined in his
work: the contrast and antishape, wave and infinity, lace and transparency.
 
RESOLUTION
The logo is the letter "F" drawn in a coordinate system based on our grid. The stem represents a
frontal view, which was inspired by a system square grid with the middle lane curve, inspired by the
facade of the house Hribar, other sides are monochrome to keep the contrast clear.
 
 
 
Fabianijevo Leto 2015
36
1,068
1
Published:

Fabianijevo Leto 2015

Kako zajeti delo Maksa Fabianija, izjemnega načrtovalca, arhitekta, urbanista, inženirja … v en sam znak? Njegov opus ni le izjemnno velik po kva Read More
36
1,068
1
Published: