CITY channel Christmas ident 2012
CREDITS:
Art Director - Eugeniya Khomenko;
3d Animation - Yaroslav Mishenin;
Compositing - Eugeniya Khomenko;
Sound Design - Max Kulyaev.