Credits:
Agency: McCann T.A.G.

Creative Team:
Navajyoti Pegu, Rashmi Yadav, Anand Bhushan, Deepak Nagar,
                       Shalini Rajani, Charu Gupta, Abhinandan Dey, Hemant Bhatt,
                        Neha Sidhra, NeetuMalik


Client Servicing: Murali Muktapuram, Sharikh Ali, Smriti Bhatnagar, Tanika Dutt