• Add to Collection
  • About

    About

    A shadow and reflection of those who seek true freedom. "Isang karilyo at repleksyon ng mga naghahangad ng tunay na kalayaan."
    Published:
Strange Fruit
(Ang Hindi Pangkaraniwang Bunga)