• Add to Collection
  • About

    About

    Marter Project 2010.
    Published:
Disharmony: CenterForNewMusic- New Belgrade, Serbia
Fantazam

U zapadnoj kulturi pojam fantazam (angl. phantasy, fran. pantasme) označava individualni ili kolektivni imaginarni svet i njegov sadržaj u koji je pesnik, umetnik, neurotičar uronjen. 
Predstava  fantazma s toga snažno podseća na čulno dejstvo umetničkog dela. 

Prema lakanovskoj teorijskoj psihoanalizi, fantazam predpostavlja čvor u kome se spajaju nagon i želja  sa svojim imaginarnim objektom. Fantazam čini mesto na kome se uspostavlja odnos subjekta i njegovog nedostatka, manjka. Na ovom mestu u kome se stvara otklon od relnog, subjektovom imaginacijom, subjekt stvara „sliku“, tvorevinu, na mestu nedostatka koji spasonosno menja ono odsutno i nepribavivo. Lakanovski fantazam definiše kao ekran koji odvaja subjekat od realnosti, odnosno prepoznaje se kao sam oblik nesporazuma. Fantazam se može nazvati otklonom od realnosti.

Fantazam jeste nešto što skriva realno i sa realnim se suočava.To realno čini deo realnosti koje ostaje nesimbolizovano, naime, realno se vraća, nasuprot fantazmu, na način sablasnog pojavljivanja. Sablasnim terba shvatiti ono što izmiče realnosti, jer realnost nikada nije direktno „sama“, ona pokazuje sebe samo predstavom necelovitosti , pogrešne simbolizacije i sablasnih aparata.

Fantazam može biti i skup besmislica kojima se remeti privid našeg reda kao na primer u Delezovom tumačenju uloge besmisla u romanu Alisa u zemlji čuda . Besmislica ne predstavlja nešto što je suvišno, ona je konstituent smisla i očekivanja od smisla.

Fantazija i fantazam nisu isto. Fantazija je oblik skrivanja doslovnog mogićim,posrednim i  posredovanim predstavama, značenjima ili fikcijama.

 Fantazija postaje fantazam kada kada je materijalna intervencija u nekom odnosu, poretku, odnosno kada deluje u društvenom prostoru, odnosno kontekstu.

Cilj projekta
Fantazam u arhitekturi Centra za novu muziku  u ul. Jurija Gagarina, Novi Beograd.

Hipoteza projekta
Otklonom od realnosti je moguće proizvesti novi medij koji uspostavlja nove veze i komunikacije u toj realnosti.
Projektni program
1. Muzička škola 
2. Koncertna sala
3. prateći sadržaji komercionalnog karaktera (prodavnice, kafe)