Kaleidoscope
Editorial for a fashion retailer by Igor Oussenko.