Sport FM Commercial

Motion Graphics
 
 
Stills
 
 
 
Client: Sport FM
 
Postproduction company: Loop
 
Director: Alex Mikhaylov
Art-director: Alex Mikhaylov
CG supervisor: Max Chelyadnikov
Modelling: Dmitriy Paukov, Max Chelyadnikov
Animation: Dmitriy Paukov
Rendering: Max Chelyadnikov
FX: Alexey Komarov, Valdemaras Dzengo
Compositing: Max Chelyadnikov
 
Sport FM Commercial
Published: