Anastasiya's modeling portfolio
Model/dancer

Sabrina Chin (Wardrobe Stylist)
Alesya Kornetskaya (Photographer)
Alesya Kornetskaya (Photographer)
Alesya Kornetskaya (Photographer)
Alesya Kornetskaya (Photographer)
Sabrina Chin (Wardrobe Stylist)
Alesya Kornetskaya (Photographer)
Alexandra Bourassa (Photographer)
Juliana Lomov (MUA)
Alexandra Bourassa (Photographer)
Juliana Lomov (MUA)
Alexandra Bourassa (Photographer)
Juliana Lomov (MUA)
Katia Tchernav (Photographer)
Mmaarriiee (Makeup Artist)
Katia Tchernav (Photographer)
Mmaarriiee (Makeup Artist)
Katia Tchernav (Photographer)
Mmaarriiee (Makeup Artist)
Katia Tchernav (Photographer)
Mmaarriiee (Makeup Artist)
Paula Raichman (Makeup Artist)

photographienic (Photographer)
Paula Raichman (Makeup Artist)

photographienic (Photographer)
Paula Raichman (Makeup Artist)

photographienic (Photographer)
photographienic (Photographer)
Kristen Bean (Makeup Artist)
Andre Giovanni (Photographer)
LNB STYLES (Wardrobe Stylist)
Kristen Bean (Makeup Artist)
Andre Giovanni (Photographer)
LNB STYLES (Wardrobe Stylist)
Kristen Bean (Makeup Artist)
Andre Giovanni (Photographer)
LNB STYLES (Wardrobe Stylist)
Kristen Bean (Makeup Artist)
Andre Giovanni (Photographer)
LNB STYLES (Wardrobe Stylist)
Frederic Larose (Photographer)
Jean Scarabin-Hairstylist
Christina Zlateva (Photographer)
Eve Champagne (Hair Stylist)
aLouisXVI (Photographer)
aLouisXVI (Photographer)
Anne Hindle (Photographer)
Stephanie Goguen (hair stylist)
ProfeChanelleMakeup (Makeup Artist)
Anne Hindle (Photographer)
ProfeChanelleMakeup (Makeup Artist)
Anne Hindle (Photographer)
ProfeChanelleMakeup (Makeup Artist)
Anne Hindle (Photographer)
Steve Hebert (Photographer)

Caroline MUA (Makeup Artist)
Laura G Diaz (Photographer)

Hazy Dreemz MUA (Makeup Artist)
Laura G Diaz (Photographer)

Hazy Dreemz MUA (Makeup Artist)
Denis Rouleau (Photographer)
Stephanie Goguen (hair stylist)
Denis Rouleau (Photographer)
Stephanie Goguen (hair stylist)
Denis Rouleau (Photographer)
Stephanie Goguen (hair stylist)
Bergen Photo Studio (Photographer)
Helene Menard (Clothing Designer)
Bergen Photo Studio (Photographer)
Helene Menard (Clothing Designer)
Bergen Photo Studio (Photographer)
Helene Menard (Clothing Designer)
Bergen Photo Studio (Photographer)
Helene Menard (Clothing Designer)
Bergen Photo Studio (Photographer)
Helene Menard (Clothing Designer)
maxmtlphoto (Photographer)
Martin Ducasse (MUA-hair stylist)
maxmtlphoto (Photographer)
Martin Ducasse (MUA-hair stylist)
maxmtlphoto (Photographer)
Martin Ducasse (MUA-hair stylist)
Arte Lumen (Photographer)
Joanie Darveau (Makeup Artist)
Arte Lumen (Photographer)
Joanie Darveau (Makeup Artist)
Arte Lumen (Photographer)
Joanie Darveau (Makeup Artist)
aprilWasteland (Photographer)
Katia Tchernav (Photographer)
Mmaarriiee (Makeup Artist)

CarlosDavidGonzalez (Photographer)
LNB STYLES (Wardrobe Stylist)
Kristen Bean (Makeup Artist)
Bernardo Fernandez (Photographer)
Bernardo Fernandez (Photographer)
Bernardo Fernandez (Photographer)
Bernardo Fernandez (Photographer)
Bernardo Fernandez (Photographer)