model: Geri Doncheva
designer: Stoyan Radichev
make-up: Rumen Chakarov
hair: Galin Bivolarski
location: Somewhere
photography: Borislav Zhuykov / Creativehall