The Universality of the Vortex-Sphere Archetype
Cod natură semn limbaj
Urmărind întreaga expunere postulăm ca expicitate clar filiaţiile origini diversităţi morfologiilor naturale, artificiale, ca expresie manifestă, avănd în subsidiar elementaritatea arhetipală a dualităţii principiului sferă-spirală complementaritate dinamică din a cărui simbioză indisolubilă se nasc dispar, şi mai apoi renasc totalitatea diversităţiilor formale volumetrice.
Astfel geometriile dinamice poligonale ori poliedrale alternează ritmic între antipozii geometrici complementari fiind în fapt ipostaze ale aceleiaşi unde staţionare, inducţia prin aport vibraţional a oscilaţiei staţionare periodice la nivelul materiei pulverulente ori fluidă se instiuie ca sediu al devenirilor reale, palpabile indubitabil şi totodată elegant suprapunînd deopotrivă empirismul experimental cu estetica devenirilor geometrice, toate sub corola inefabilă a armoniilor cinetice iscate la confluenţa diafană dintre experiment şi creativitatea artistică.
Mai apoi elucidarea structurilor semantice desprinse din urmărirea cronologică a devenirilor formei naturale şi elaborarea unui construct conceptual ierarhizat ce pune în relaţie cronologiile apariţiei şi deveniri formei îtrunind laolaltă creşterille agregatelor sferice ce devin poliedral-spirale, pe măsura creşterii numărului de elemente, şi în fine raportate acestui alfabet al deveniri formei, ce condensează laolaltă triunviratul sferă-spirală-undă staţionară, cu neliniaritatea aleatorie haosului.
Spre exemplu urmărind sucesuinile dezvoltărilor biologice de la nivelul devenirilor vegetale vom deduce lanţul cauzal ca naraţie morfo-lingvbistică.
Dezvoltarea succesivă a creşterilor naturale, ca sucesiune cauzală presupune un limbaj.dacă considerăm SEMN un stadiu ce precede alt stadiu diferit termenului anterior, iar stadiul următor devine semn pentru etapa următoare. (prin semn se înţelege o pictogramă naturală ce premerge o altă formă diferită de cea iniţială, şi care devine la rândul său precursoare respectiv semn al stadiului următor). Spre exemplu din sămânţă SEMN se deduce planta, iar din mugure SEMN se deduce frunza, tot astfel din mugurele floral semn se deduce floarea SEMN, iar floarea SEMN reprezintă precursoarea fructului, pattern la rândul său pentru sămânţă.
Iată o frază naturală ciclică, compusă din succesive deduceri cauzale, deci o propoziţie logică a n semne naturale devenită frază, pattern vizual.
Dacă considerăm ciclurile dezvoltărilor biologice de la sămânţă respectiv ou în cazul regnurilor vegetal-animal deduse ca manifestarea macroscopică a codului genetic, atunci având în subsidiar aportul unui cod alcătuit din litere-cuvinte-propoziţii(proteine)-fraze-paragrafe-capitole(organe)-organismul devine prin analogie corespondentul unei CARŢI. Aceste automate biologice ciclice autoscrise pe baza codului genetic, suprapuse nodal, interacţionând reciproc la nivelul cilurilor trofice ne putând exista în afara lor nu reprezintă doar o sumă de patternuri naturale ci mai mult decât atât, reprezntă de fapt o vastă bibliotecă naturală compusă din totalitatea speciilor, organismelor CARŢI conţinute. In consecinţă fiecare pattern aparţinând lumii vii, reprezintă un semn din alfabetul divin al MATRIXULUI vieţii terestre create etapizat prin logos-iubire.
Cunoaşterea doar prin aportul raţiune-intuiţie este astfel insuficientă, cheia pătrunderi o constituie fără doar şi poate tripla concordanţă dintre raţiune-intuiţie-iubire, toate aflate sub auspiciile legilor armoniei morale, spirituale, decurse din însuşirea şi aplicarea decalogului. Jocul transformărilor la nivelul lumii nevii se reduce în final la transformarea reciprocă dintre parte şi întreg manifestate dinamic prin fuziune-fisiune urmărite pe larg în prima parte a lucrării, dualitatea principiului sferă-spirală rămânând oarecum constantă pe parcursul întregului palier dimensional de la macrocosmos până în nanodimensionalitatea ambiguităţilor cuantice ale microcosmosului.
Conlucrând armonic acest cuplu indisolubil morfodinamic străbate ivindu-se permanent, complementaritatea interşanjabilă de tip yin-yang, dualitate antagonică ori armonică, constructivă ori distructivă sursa gerneratoare a spargerii lui unu în multiplu şi al coagularilor structurante geometric a multiplului haotic in ordinea poliedrala. Redus la esenţa acest cuplu armonic, constituie matricea arhetipală elementară din care la toate nivelele scări dimensionale aparţinând octavei morfologice, apare ca manifestare cuprinsă între macro şi microcosmos.
Principiul sferă spirală străbate dinspre mineral prin organic în lumea viului unde contopirea indisolubilă dintre logos şi materie apare evident patronată astfel de algoritmii naturali ai limbajelor codărilor genetice a căror submultipli armonici îl reprezintă activitatea cerebrală răspunzătoare de comunicare adaptare. Iată cum paseismul traseelor arhetipurilor sferă spirală devin străbătând dinspre dezordinea pre cosmică prin metamorfozări reciproce duale sediu al inserări limbajului ce operează prin excelenţă cu convenţionalităţi legiferate în subsidiar de algoritmi computaţionali simbolici.
Comuniunea tripartită dintre sferă, spirală si limbaj implică un salt conceptual ce clarifică relaţiile ierarhiilor formei ca devenire, dinspre sferă prin spirală spre şi în simbol, legătura exemplificată sistematic pe parcursul demersului narativ conceptual ce clarifică sistematizând originea, esenţa şi ierarhia diversităţii formei la nivelul lumii minerale, biologice cât şi pe palierul artefactului animal cât şi mai ales cel de origine umană creativitate bazată aproape exclusiv pe pârghiile gândiri simbolice.
The Universality of the Vortex-Sphere Archetype - Code nature sign language
Following the entire presentation, we postulate that the origin lineage of the various natural and artificial morphologies has been explained as a manifest expression, having in the subsidiary the archetypal elementariness of the duality of the spiral-sphere principle, a dynamic complementarity whose inseparable symbiosis makes the entirety of volumetric formal diversities be born, disappear, and then be reborn.
Therefore, the dynamic polygonal or polyhedral geometries rhythmically alternate between complementary geometric antipodes, being, in fact, instances of the same standing wave; the induction by a vibrational contribution of the stationary periodic oscillation in the pulverulent or fluid matter institutes itself as a center of real becomings, undoubtedly tangible and yet elegant, overlapping experimental empiricism with the aesthetics of geometric becomings, all under the ineffable corolla of kinetic harmonies started at the gracious confluence between experiment and artistic creativity.
Then, elucidating the semantic structures detached from the chronological pursuit of the natural shape becomings and the development of a hierarchical conceptual construct that relates the chronologies of emergence and the development of the shape, bringing together the spherical aggregates’ growths that become spiraling-polyhedral with the increase in the number of elements, and finally related to this alphabet of the becoming of the shape, which condenses together triumvirate sphere-spiral-standing wave with the random nonlinearity of chaos.
For example, following the biological developments’ successions in the plant developments, we deduce the causal chain as a morpho-linguistic narrative.
The successive development of natural growths as a causal sequences involves a language. If we consider the SIGN a stage that precedes another different stage of the previous term, the next stage becomes a sign for the one following it (the sign represents a natural pictogram preceding another form, different from the original, which, in turn, becomes a precursor, or sign of the next stage). For example, the plant is inferred from the seed SIGN, and the leaf from the bud SIGN. Similarly, the flower is inferred from the floral bud SIGN, while the flower SIGN is the precursor of the fruit SIGN, in itself, a pattern for the seed.
This is a cyclical, natural phrase composed of successive causal deductions, so a logical sentence of n natural signs, turned into a phrase, a visual pattern.
If we consider the cycles of biological developments from seed, or egg for the plant-animal kingdoms derived as a macroscopic manifestation of the genetic code, then having in the subsidiary the input of a code consisting of letters-words-sentences (proteins)-phrases-paragraphs-chapters (organs)-the organism becomes by analogy the correspondent of a BOOK. These cyclic biological automatons self-written based on the genetic code, nodally superimposed, interacting with each other in the trophic cycles and not being able to exist outside them, are not just a sum of natural patterns, but more than that: they actually represent an extensive natural library composed of all species, BOOK organisms contained. Consequently, since each pattern belongs to the living world, it is a sign of the divine alphabet of the terrestrial life MATRIX, created in stages by logos-love.
Knowing only through reason-intuition is thus insufficient; the key to insight is undoubtedly the triple correspondence between reasoning-intuition-love, all under the auspices of the laws of moral and spiritual harmony, as a result of the appropriation and application of the Decalogue. The play of changes in the non-living world is finally reduced to the mutual transformation between part and whole, dynamically exhibited by fusion-fission, widely followed in the first part of the work, the duality of the spiral-sphere principle remaining somewhat constant throughout the entire dimensional level starting from the macrocosm to the nano-dimensionality of the quantum ambiguities of the microcosm.
This harmonious couple working together inextricably, the interchangeable yin-yang complementarity morphodynamically permeates emerging permanently, an antagonistic or harmonious duality, constructive or destructive, a generating source of the breaking of the one into the multiple and of the geometric structuring coagulations of the chaotic multiple into the polyhedral order. Reduced to the essence of this harmonic couple, it constitutes the elementary archetypal matrix from which, at all levels of the dimensional ladder belonging to the morphological octave, it appears as a manifestation between the macro- and microcosm.
The spiral-sphere principle pervades from the mineral through the organic to the world of the living, where the indissoluble fusion of the logos and matter is evidently overseen by the natural algorithms of the genetic coding languages whose harmonic submultiples are represented by the brain activity responsible for communication and adaptation. This is how the passeisme of the spiral-sphere archetypes becomes by crossing from the pre-cosmic disorder through the dual mutual metamorphoses a center of the insertion of the language operating par excellence with conventionalities regulated in subsidiary by symbolic computational algorithms.
The tripartite communion between the sphere, spiral and language involves a conceptual leap clarifying the relationships of the hierarchies of shape as becoming, from the sphere through the spiral to and into the symbol, a connection systematically exemplified during the conceptual narrative approach that clarifies by systemizing the origin, essence and hierarchy of the diversity of shape in the mineral, biological, animal, and especially human world, a creativity almost exclusively based on symbolic thinking levers
The Universality of the Vortex-Sphere Archetype
42
1,122
2
Published:

The Universality of the Vortex-Sphere Archetype

The Universality of the Vortex-Sphere Archetype Code nature sign language
42
1,122
2
Published: