"و ما زندگانی هر چیزی را از آب قرار دادیم"
این آیه از قران کریم انگیزه ای بود برای طراحی این پوستر
 پوستر سعی کرده است تا در فرمی اسلامی و رو به بالا ، تجلی صفات الهی را در آب نشان دهد
این پوستر در جشنواره بین المللی اسماءالحسنی سال 90 جز پوسترهایی بوده است که به نایشگاه راه پیدا کرده است 
Water and Live
28
313
1
Published:

Water and Live

"و ما زندگانی هر چیزی را از آب قرار دادیم" این آیه از قران کریم انگیزه ای بود برای طراحی این پوستر پوستر سعی کرده است تا در فرمی اسلامی و رو به Read More
28
313
1
Published: