برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
:::
پوستر ” برگ درختان سبز” برای جشنواره اسماءالحسنی طراحی شده است . این پوستر سعی دارد تا بگوید خداوند در تمامی اشیا ، حالات و موجودات جاری و حی است ، اگر دقیق بنگریم و خوب تفکر کنیم
این پوستر در جسنواره اسماءالحسنی شایسته تقدیر شناخته شد
Green Leaves
10
351
0
Published:

Green Leaves

ین پوستر سعی دارد تا بگوید خداوند در تمامی اشیا ، حالات و موجودات جاری و حی است ، اگر دقیق بنگریم و خوب تفکر کنیم
10
351
0
Published: