• Add to Collection
  • About

    About

    Propozycja urbanistyczna rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego ///// Proposal urban development for Ostrowiec Świetokrzyski.
    Published:
1. ANALIZA HISTORYCZNA
Lokacja Ostrowca wg różnych źródeł nastąpiła naprzełomie XVI/XVII wieku, powszechna data to1597 rok. Nowe miasto zbudowano na bezpiecz-nym wzgórzu na lewym brzegu rzeki Kamiennej. Atutem Ostrowca było położenie na szlaku pomiędzy Opatowem a Iłżą. Nie odgrywał istotnej roli w kraju,ale Rzeczpospolita była w okresie Złotego Wieku budowano wtedy wiele miast. Ostrowiec należał do województwa sandomierskiego, a istotnymi ośrodkami w okolicy, oprócz Opatowa i Iłży był Bodzentyn,Wąchock, Waśniów, Św. Krzyż, Ćmielów, Ożarów, Raków, Zawichost i Sandomierz. Właścicielami bylinajpierw Ostrogscy, z Ostroga na Wołyniu - potężny ród Rzeczpospolitej, prawdopodobnie wywodzącysię od Rurykowiczów, potem Tanowscy i Buczaccy. Nazwa Ostrowiec prawdopodobnie pochodziod rodu Ostrogskich i nie ma zbyt wiele wspólnego z osadą Ostrów. W zapisach istnieje też nazwamiasta jako Tarnowiec. W herbie Ostrowca można dostrzec podobieństwa z herbami rodów Ostrogskich i Tarnowskich, a także miast Tarnowa i Tarnobrzegu.
HISTORICAL  CONTEXT
 
According to various documents, the official location of the town grids (new market square and roads from each corner) happened in 16th/17th century. Most common date - 1597. New town was located on a safe hill, left bank of Kamienna river. It was another private town belonging to Ostrogscy family. Later on, the town belonged to Tarnowscy and Buczaccy family. You can still see it analysing the coats of arms (of the town and the families). It wasn't any important place on the map, relatively far away from key centres, not on any frequented commercial track, but it was the Golden Age of the Commonwealth Republic of Poland and Lithuania, and one of the signs of good economy was building new towns and cities.
Ostrowiec Św. - analizy historyczne - Rzeczpospolita w chwili powstania miasta (XVI / XVII w.) | historical analyses - First Republic of Poland and Lithuania at the time of foundation the town (16th/17th century)
 

Tradycje hutnicze w Świetokrzyskim są bardzo stare,powszechnie znane są dymarki świętokrzyskie.Najpierw wydobycie krzemienia w czasach prehistorycznych, nastepnie era żelaza i postępująca technologia wojenna, wymagały coraz więcej tego surowca. Bogate w złoża miedzi, ołowiu, żelaza tereny sprzyjały rozwojowi regionu. Nie bez znaczenia była kondycja militarna ówczesnej Polski. Najpierw na obrzeżach Ostrowca zaczęły powstawać kuźnie (ul. Kuźnia), które zaczęły ewoluować na coraz większą skalę, postępowała technologia zapotrzebowanie na surowce się zwiększało. Zaczęły powstawać wielkie piece. Był XVII wiek i Rzeczpospolita toczyła wojny z Moskwą, Szwecją,Turkami i Chmielnickim, tak więc zapotrzebowanie było coraz większe. Potem zastój w wyniszczonym państwie i utrata niepodległości a następnie próba stworzenia silnego gospodarczo Królestwa Polskiego za sprawą Stanisława Staszica i KsaweregoDruckiego-Lubeckiego oraz rewolucja przemysłowa otworzyły kolejny rozdział w dziejach miasta.Staropolski Okręg Przemysłowy oparto na sile motorycznej rzeki Kamiennej oraz pobliskich złóż. Napoczątku XIX w. wydudowano Kanał Staszicowski zapewniając napęd motoryczny coraz większej ilości mniejszym i większym zakładom. W 1884 roku doprowadzono kolej żelazną. Ludność zaczęła napływać do miasta, które zaczęło się rozrastać, tak jak inne miasta w zaborze rosyjskim. Zmienił się też układ urbanistyczny.
 
The metallurgical traditions are very old in the region, first basic manufacturies were built in the ancient times. Basic steel products were sold to the Roman Empire. The area also posesed proper resources of flint, and the signs of exploration extend till prehistorical times. The war technology progressed, so the natural resources, especially iron and copper ores fostered the regional development. That time, the smithies around the town and first blast furnaces occured there. The military condition of Poland was excellent. Numberous of wars again Russia, Turkey, Sweden, and Ukrainian national uprising required more and more arms. Subsequently, it weakened the country and Poland lost independence in 1795. As a Russian province, the local leaders such as Stanisław Staszic and Ksawery Drucki-Lubecki, tried to achieve strong economy in the authonomy region. The industrial revolution opened the new history. At the beginning of 19th century, lot of manufactures were built along the motor-providing river Kamienna. In 1884 railways reached the town, the development progressed, people started coming to town seeking jobs in industry. Ostrowiec was growing, the architects worked on the new masterplan.

Czesy międzywojenny i ustanowienie Centralnego Okręgu Przemysłowego, to kolejny korzystny okres dla rozwoju Ostrowca. O projektach urbanistycznych z lat 20/ 30 tych XX w. można przeczytać w artykule W.Kotasiaka, Plan regulacji miasta Ostrowca wg. inż.arch. Romana Felińskiego (1930-1938). Artykuł został zamieszczony w Roczniku Muzealnym t.II z 1999). Zaplanowane było wszystko. Nazwy ulic rozchodzących się promieniście od centrum osiedla nosiły nazwy narodowych wieszczów. W punkcie centralnym była katedra, a na południu targowisko, basen i dom kultury. W tamtych latach planowano również budowę północnej stacji kolejowej jako bezpośredniego połączenia z Radomiem i dalej z Warszawą. Na północy-wschód od Ostrowca miało się znaleźć lotnisko. W zbiorach Muzeum jest szkic z 1933 r. przedstawiający tą wizję rozwoju miasta.
Central Industrial Region was set up in the 1920s. Descent and relatively safe distance from German and Russian borders affected the location in Central Poland covering Ostrowiec. New masterplans were under preparation. World War 2 stopped all further works.
Plan rozwoju miasta z lat 30-tych | Plans of development from the 1930s
 
Po wojnie Ostrowiec kontynuował tradycje hutnicze, cały naród odbudowywał stolicę i inne miasta, więc surowiec był potrzebny. Także dla ZSRR. Następowała industrializacja kraju. Kluczowym momentem było wybudowanie Nowego Zakładu na obżeszach miasta. Dało to zatrudnienie wielu mieszkańcom i osobom przyjezdnym. Ostrowiec wchłonął pobliski Denków i Częstocice, planowano też nowy układ urbanistyczny oparty na rdzeniu w postaci rynku oraz zabudowy wielorodzinnej, osiedli peryferyjnych. Był to już układ wielkomiejski, można dostrzec analogię nawet do Moskwy. Układ cały czas nie integrował obu części Kamiennej.
After World War 2, the metalurgical background was used as a base for even further development of industry in Ostrowiec. Mostly to accomodate the war-orientated Soviet Union's industry. The new steel works were located outside of the town towards NE. Ostrowiec was constantly growing and the town had to be designed for bigger amount of inhabitants. The new masterplan had signs of "big city", but still didn't integrate both banks of Kamienna river.
 
Plan rozwoju miasta z lat 70-tych | Plans of development from 1970s
 
2. OSTROWIEC DZISIAJ, FIZJONOMIA

Kryzys lat 80-tych zahamował dalszy rozwój Ostrowca. Lata 90-te, turbokapitalizm, otwarcie narynki zagraniczne sprawiły, że produkcja nie byłajuż tak opłacalna, kraj nie produkował więcej surowców dla ZSRR, zakłady ostrowieckie nie byływięcej potrzebne na taką skalę, wzrastało bezrobocie, młodzi ludzie zaczęli wyjeżdżać do większychmiast, redukowano kolejne oddziały na Starym iNowym Zakładzie, redukowano komunikację miejską, kolejową, nie budowano nowych osiedli. Wmieście nastał regres, plany dalszego rozwoju niemiały sensu.
Na ukadzie urbanistycznym widać niezagospodarowane miejsca, miasto dalej nie jest spójne, a poszczególne dzielnice zaczeły się izolować.
OSTROWIEC NOW DAYS
 
The 1980's crisis of the whole Eastern Block, especially the Soviet Union stopped the planned development. Turbo-capitalism of the 90s and the market opened towards the West made the production much less profitable. Some works were closed, an unemployement started increasing, young people emigrated to bigger cities or abroad. In fact of that, all the public services were reduced, including public transport. Big regress of the city occured. On the plan, we can significantly see un-finished urban units / un-built areas (gaps), the town is not solid and integrated, the number of inhabitants is still discreasing, each part of the town is separeted, and people have long distances to public services (eg. healt service). Also the average age of population increases, as young people move to bigger cities, so the needs of local people are far not accomodated.
3.1 POTENCJAŁ OSTROWCA

Tradycje Ostrowca to hutnictwo, od czasu Staropolskiego Okręgu przemysłowego, poprzez COP dowybudowania “Nowego Zakładu”, oraz drobny handel - do II WŚ prowadzony głównie przez ludność żydowską. Obecnie czasy są zupełnie inne i nawet jeśli przemysł jeszcze istnieje, to wiatr ekonomii może być różny, tak więc wskazane jest ukierunkowanie naróżne gałęzie dochodów, decentralizacje i elastyczność. Jak mówiło żydowskie przysłowie “szczypta handlu warta więcej niż kilo pracy”. Oczywiście potrzebne jest odpowiednie odgórne zarządzanie,a także późniejsza pielęgnacja i konsekwencja.
 
POTENTIAL VALUES OF OSTROWIEC
The matalurgical traditions, which have been continuing since the ancient times is the value. Other one is a local market, which till World War 2 had been run mostly by Jewish community. Now days are different than the past days. The scale of industry is much smaller, and the local market depends much more to the global economy, which varies. Suggested way of further development is dividing the orientation into few sectors of incomes, different branches, which would work separately, be scattered and decentralized. Istead of being completely dependend to the global economy, global corporations, the attention should be paid on social initiatives, and building strong foundations.
 

3.1.1 Tranzyt między Warszawą a Rzeszowem
Położenie na szlakach handlowych od dawna byłoprzywilejem, jaki sprawiał, że miasta się rozwijały.Począwszy od bursztynowego szlaku, jedwabnego, tatarskich i prawem składu, poprzez XIX wiek,gdzie miasta do których docierała kolej rozwijały siędużo bardziej, a poza koleją upadały, obecnie lotniska mają taką moc. Niestety Ostrowiec jest zbytmały, aby pretendować do budowy lotniska, a Okęcie i Świdnik są w zasięgu 2-3 godzin jazdy samochodem. Szansą jest położenie na krajowej trasienr 9 między Warszawą a Rzeszowem. Swoistym prawem składu jest oferta usług dla kierowców natrasie, od gastronomi poprzez stacje paliw, serwisy,także rozrywka i infrastruktura hotelowa. Trasa Warszawa-Rzeszów przebiega przez centrum miasta, jest sprawna i nie trzeba stać w korku(zakładając że obwodnica zostanie dokończona).Kierowcy na długiej trasie często robią przerwy.Okolice stacji Statoil, dworca PKS, hotelu Łysicato dobre miejsce pod infrastrukturę pod tym kątem,generujące miejsca pracy. Jednocześnie bliskocentrum miasta.
 
Location by the transit road Warsaw-Rzeszow.
Location by improrant trade routes has always influenced the development of towns and cities, we can still observe beautiful cities by the Silk Road etc. Now days it has been replaced by motorways and airports. Ostrowiec is too small to think about an airport, but people still dive cars from Warsaw to Rzeszow and the raod leads throught the city center. Good infrastructure and atractive facilities can stop drivers for a moment, which could spend some money over there.
 
Ostrowiec Św. - warunki położenia miasta | values of the town location
 
3.1.2 Bliskość zagłębia sadowniczego i rolniczych terenów w okolicy
W dzisiejszym świecie zdrowej, ekologicznej żywności jest coraz mniej. Jeśli potrzeba, władze miasta powinny wystąpić o uznanie produktów regionalnych i promocję żywności jako zdrową i naturalną.W dzisiejszym świecie to naprawdę skarb. Targowica - rozwój, poprawa wizualna, obniżenie czynszu, zachęcanie do przyjazdu z większych miast (kluczowa rola trasy Warszawa-Rzeszów), szansa dla drobnych gospodarstw z okolic Ostrowca.
 
Agricultural areas around the city.
It's another value now days. Organic food is expensive in big cities (London, Moscow), and here it's still cheap. The organic food market or trades should occur in Ostrowiec. The town council should help by low to the local farmers and traders. The union of local producers can be strong enough together and push it forward and export abroad.
 
 
3.1.3. Strefa ekonomiczna
To szansa aby przyciągnąć inwestorów. W dzisiejszych czasach głownym atutem jest cena. Lepiej małą łyżeczką a regularnie. Niestety należy zdac sobie sprawę z peryferyjnego położenia Ostrowcai odległości od lotnisk. Natomiast Ostrowiec cały czas posiada wyuczoną kadrę.
 
Special "tax-free" economic zone
In terms of any industrial production, now days only the lowest price matters, we have many examples of special economic zones, and only it can attract contractors. Ostroviec has qualificated people for any productions.
 

3.2.4  Praca zdalna, niska cena mieszkań
Populacja Ostrowca maleje, atutem może być niska cena. Coraz częściej pracuje się przez internet,bądź w domu dojeżdżając na spotkania raz w tygodniu bądź miesiącu. Niezbędna jest wtedy dobra komunikacja z większymi miastami, oraz dobrze rozwinięte żłobki, przedszkola i szkoły. Rodzice coraz częściej stawiają na kontakt z dziadkami.
 
Working at home, low price of houses.
The population is diminishing, young people move to bigger cities to gain experience and catch contacts. Now days more and more people work at home and go for meetings once a week or month. When the set up their position and have families it can be the option. Warsaw is only 2,5 hrs of driving. Appartments and houses are way cheaper than the ones in Warsaw. Children would still have a contact with grand parents.
3.1.5 Turystyka

Turystyka to dochodowy biznes na całym świecie. Ostrowiec niestety nie ma warunków aby stać się w tej dziedzinie potentatem, jednak może zostać solidnym średniakiem, oferującym to co ma do zaoferowania na dobrym poziomie.
- Uwydatnienie tradycji hutniczych - Muzeum Hutnictwa, COP, nowoczesna ikoniczna architektura, zaadaptowane stare hale, rewitalizacja Klimkiewiczowa, wieży ciśnień przerobić na usługi publiczne, z restauracją na górze, galerią sztuki współczesnej
- Ścieżki rowerowe uwydatniające historię, dobrze oznakowane ze szczegółową informacją historyczną, jedna wzdłuż ośrodków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego (mające na trasie Nietulisko, Bodzechów, Krzemionki), kolejna średniowiecznymi historycznymi szlakami handlowymi do Opatowa (przez Denków i Denkówek, Małoszyce
- miejsce urodzenia Gombrowicza), Iłży, Bodzentyna, Wąchocka, Św. Krzyża... obie przeplatające się z okoliczną przyrodą: Puszczą Świętokrzyską, Lisinami Bodzechowskimi, wąwozami w Moczydłach
- Szlak Gombrowicza
- Szlak Powstania Styczniowego.
- Uporządkowanie zabytków kultury żydowskiej (Kirkut, dawna synagoga), ogrodzone, zadbane, tablice informacyjne.
- zaplecze noclegowe dla Gór Świętokrzyskich, Krzemionek i Bałtowa
- rewitalizacja Gutwina (woda to zawsze największa atrakcja w mieście) ze strzeżonym polem namiotowym w sezonie (zaprosić inwestora prywatnego na dogodnych warunkach) 
 
Tutaj potrzebna jest także inicjatywa społeczna - do realizacji, jeśli konkretny inwestor nie wchodzi z siecią hoteli, gdyż potencjał jest wątpliwy, lukę mogą zapewnić kwatery prywatne, dobrze rozwinięte, czyste, zadbane, skomunikowane ze sobą i centralnym punktem informacyjnym w mieście. Do tego potrzebna jest także świadomość i edukacja, podejście do klienta. Trzeba nauczyć ludzi, że wiele jest w ich własnych rękach i nic samo nie przyjdzie. Warunki estetyczne - niezwykle ważne, aby pomóc w spełnianiu powyższych założeń.
 
 
Tourism
It's a profitable bussiness in the whole world. Ostrowiec will never be a leader in this field, but should take the advantage of the local heritage as much as only can do it.
- Exposing the metalurgy traditions, new museums, revitalizing industrial areas, lofts, addaptation of production halls, galleries, art, restaurants...
- Cycling tracks, covering the area around the town, including metalurgy memories from all periods, historical trade tracks, natural heritage, memories of the primal forest, birhplace of Witold Gombrowicz - famous Polish writter, memories of Polish national uprising against Russia in 1863 which huge part happened in this area.
- Mantaining Jewish memories
- Hotels and accomodations for Świetkokrzyskie Mountains visitors
- Revitalizing local water pool in Gutwin - North part of town
 
Social initiative and creative and supported local communities are essential. It would be difficult to attract any serious investments, that's why private BnB and Rooms for rent are at the beggining of that way. People need to learn taht everything is in their hands.
 

3.2. SYNTEZA

3.2.1. Założenia ogólne
Należy przede wszystkim uzyskać spójny i zbalansowany układ przeplatających się terenów o różnym przeznaczeniu. Ustanowic silny trzon miasta powiększcny na południe, w kierunku rzeki  (walory rekreacyjne) i trasyprzelotowej, ekskluzywna dzielnica mieszkaniowa - Lofty na Klimkiewiczowie oraz interaktywnemuzeum hutnictwa , ekspansja w kierunku Denkowa - rewitalizacja targowicy jako miejsce Eko-Centrum Targowego połączone ze strefą Rynku i modnych sklepów, a także lepiej skomunikowanego z Opatowem poprzez nowe drogi. Częśc mieszkalna w drugim pierścieniu zabudowywielorodzinnej powinna być przymknięta, aby zintegrować także Denków z miastem duze zaklady, strefa ekonomiczna, hurtownie pozaobwodnicę siec dróg i ulic w systemie pierścieniowym, zblizonym do założeń miast idealnych, złączenie obustron miasta. Miasto należy zintegrować, aby łatwomożna sie było przemieścić z każdej części. Układumiejętnie zbalansować pomiędzy obiema stron ami rzeki i torów kolejowych
 
General proposals
The town should be more solid and integrated, have a proper balance between residential, green and industrial areas, set up a strong core - extend the centre towards the South and addapt the 19th century industrial areas as an exclusive new residential part with trendy well designed lofts. The second zone (ring) should be enclosed, fill the gaps with residential areas, and introduce green areas to the town from all directions. The industrial zone should be set off the centre, the econimic zone - outside the town. Eco-Centre between the town centre and the second ring, well connected with the small towns around. Basically continuing the ideas from the past as a town with some rings, basing on "ideal cities" plans.

Rekreacja
Część rekreacyjna, system przechodzących przez miasto parków. Powinny składać sięgłownie z drzew wysokich inieskiej trawy, aby sprawić poczucie bezpieczeństwa. Rewitalizacja nabrzeża Kamiennej, plaże nad rzeką, atrakcje wypoczynkowe, ciągi spacerowe; rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i szlakówspacerowych historycznymi szlakimi wraz z widocznym oznakowaniem ze szczegółowymi tablicami informacyjnymi
 
Green areas
The system of parks and revitalizing Kamienna river banks, small beaches, walking and cycling routes, with significal road signs its the plan for green areas. The parks should content high trees with long trunks, and low, cut grass (no hedging), to provide a sense of safeness. 
 
Ostrowiec Św. proponowane działania w celu integracji miasta i zrównoważenia usług publicznych | proposal actions for the town integration and balance public facilities.
 
3.3. OSTROWIEC PRZYSZŁOŚCI

Wersja “MAX” zakłada rozwój miasta przy spodziewanej populacji 120-150 tys. mieszkańców. To nie jest tak naprawdę niemożliwe, ale tylko pod warunkiem, że Polska otworzy granicę dla imigrantów. Stosunkowa bliskość granicy z Ukrainą może być wtedy kolejną szansą dla rozwoju Ostrowca. Wariant rozwoju maksymalnego zakłada:
- obwodnica dookoła miasta, cały czas z założeniem głównego natężenia przez centrum miasta.
- zintegrowanie południowej i północnej części miasta
- zintensyfikowane usługi wzdłuż trasy przelotowej
- zagęszczenie centrum
- stworzenie pomniejszych układów urbanistycznych, ze szczególnym akcentem na Denków i Klimkiewiczów, połączonych między sobą układami zieleni, parkami wchodzącymi do miasta
- rewitalizacja Klimkiewiczowa - ekskluzywna dzielnica Loftów mieszkalnych
- rewitalizacja Denkowa z zachowaniem krajobrazu miasta, rewitalizacja historycznego połącznia Starego Miasta
 z Denkowem, rozbudowa Targowicy, gdzie mieści się centrum targowe zdrowej żywności, dobrze skomunikowane z trasą przelotową, a jednocześnie ożywiające centrum miasta.
- rewitalizacja brzegów Kamiennej, jako główne miejsce wypoczynkowe w mieście, trasy spacerowe, plaże piaszczyste z infrastrukturą
- rewitalizacja pasażu przy os. Słonecznym jako kolejne lokalne centrum.
- zintegrowane miejsce zakładów przemysłowych, produkcyjnych i hurtowni w części wschodniej miasta w zależności od intensywności produkcji pomiędzy centrum a Denkowem i poza obwodnicą
na terenach Nowego Zakładu
 
 
OSTROWIEC OF THE FUTURE
The version "MAX" is provided for potential number of inhabitants of 120-150K. It seems as an abstract now days, but openning the Poland's market for imigrants will require to accomodate people. Also, Ostrowiec is relatively close to the Ukrainian border, and it can be a chance for progressive futher development. It provides:
- road ring around the city, still directing the traffic via city centre.
- integrating and rejoining North and South part of the city
- providing more facilities alongside the transit road.
- intensiving the city centre
- decentralize the city, revitalizing the towns which are the part of Ostrowiec now days (Denków, Klimkiewiczów and Częstocice) and join them by vibrant parks / green areas
- revitalization of Klimkiewiczow - as trendy residendial area, with nice designed lofts,
- revitalization of Denków with a medieval character, linking to the historical city center, emphasizing the historical road and place the Eco-Centre / Eco-Market between.
- Eco-Centre / Eco-Market well comunicated and linked to the transit road
- revitalization river banks as an atractive place for leisure, sand beaches, cycling and walking tracks, other fascilities
- creating more local centres, especially in Os. Słoneczne
- integrating and keeping all industrial areas in one place outside the city road ring
3.4. OSTROWIEC PROGNOZA NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wersja optymalna na najbliższe lata różni się od wersji maksymalnej (docelowej) intensywnością zabudowy oraz dróg o przelotowych, utrzymując główny nurt przez centrum miasta. Wariant rozwoju optymalnego zakłada:
- zintegrowanie południowej i północnej części miasta
- zintensyfikowane usługi wzdłuż trasy przelotowej
- zagęszczenie centrum
- stworzenie pomniejszych układów urbanistycznych, ze szczególnym akcentem na Denków i Klimkiewiczów, połączonych między sobą układami zieleni, parkami wchodzącymi do miasta
- rewitalizacja Klimkiewiczowa - ekskluzywna dzielnica
Loftów mieszkalnych
- rewitalizacja Denkowa z zachowaniem krajobrazu miasta
- rewitalizacja historycznego połącznia Starego Miasta z Denkowem, rozbudowa Targowicy, gdzie mieści się centrum targowe zdrowej żywności, dobrze skomunikowane z trasą przelotową, a jednocześnie ożywiające centrum miasta.
- rewitalizacja brzegów Kamiennej, jako główne miejsce wypoczynkowe w mieście, trasy spacerowe, plaże piaszczyste z infrastruktur
- rewitalizacja pasażu przy os. Słonecznym jako kolejne lokalne centrum.
- zintegrowane miejsce zakładów przemysłowych, produkcyjnych i hurtowni w części wschodniej miasta w zależności od intensywności produkcji pomiędzy centrum a Denkowem i poza obwodnicą na terenach Nowego Zakładu
 

OSTROWIEC OF THE NEAREST FUTURE
The version "Medium" is slyghty different than the version "MAX", but the differnce is in the intensivity of progressing works, building new residential areas etc. It still provides:

- integrating and rejoining North and South part of the city
- providing more facilities alongside the transit road.
- intensiving the city centre
- decentralize the city, revitalizing the towns which are the part of Ostrowiec now days (Denków, Klimkiewiczów and Częstocice) and join them by vibrant parks / green areas
- revitalization of Klimkiewiczow - as trendy residendial area, with nice designed lofts,
- revitalization of Denków with a medieval character, linking to the historical city center, emphasizing the historical road and place the Eco-Centre / Eco-Market between.
- Eco-Centre / Eco-Market well comunicated and linked to the transit road
- revitalization river banks as an atractive place for leisure, sand beaches, cycling and walking tracks, other fascilities
- creating more local centres, especially in Os. Słoneczne
- integrating and keeping all industrial areas in one place outside the city road ring

 
3.4.1. IDEA
Głowna idea to uzyskanie czytelnej struktury na zasadzie pierścieni i wchodzącymi weń jak strzały terenami zielonym. Te pasaże zaproszenie okoliczych przestrzeni do miasta.
 
IDEA
The chief idea is to achieve a clear layout with road rings around the city and green areas getting into the centre like arrows.
Ostrowiec Św. - myśl przewodnia - nowy układ drogowy oraz system zielenii miejskiej i terenów rekreacyjnych | the leading idea - new "ring" road system and green areas.
 
 
3.4.2 TRANSPORT, RUCH PIESZY, HIERARCHIA ULIC
 
TRANSPORT, ROAD HIERARCHY, PEDESTRIAN AND SHARED SERVICE
Ostrowiec Św. - proponowany układ przystanków komunikacji miejskiej | proposal system of public transport stops and stations
 
3.4.3 STREFA PUBLICZNA
 
PUBLIC SPACE
Ostrowiec Św. - proponowany system zielenii miejskiej i terenów rekreacyjnych oraz miejsc publicznych i usług | proposal system of green areas and public spaces with services.
3.4.4 TERENY ZIELONE
 
GREEN AREAS
Ostrowiec Św. - proponowany system zielenii miejskiej i terenów rekreacyjnych | proposal system of green areas.
3.5 POMNIEJSZE JEDNOSTKI URBANISTYCZNE - TOŻSAMOŚĆ
 
URBAN UNITS - IDENTITY
 
 
3.5.1. KLIMKIEWICZÓW
 
Tereny Klimkiewiczowa to opuszczone postindustrialne budynki. W Europie Zachodnie wiele takich terenów przerobiono na parki i mieszkania. Nowoczesne LOFTY to także atrakcyjne mieszkania w innych polskich miastach. Aranżacja jest stosunkowo prosta wykorzystuje istniejące układy urbanistyczne i fundamenty budynków. Jest to też szacunek do historii.To dogodna lokalizacja w centrum miasta dobrze skomunikowana z innymi miastami - bliskość trasy przelotowej i dworców autobusowegi i kolejowego. Może stać się prężną i ekskluzywną dzielnicą dla młodych. Bliskość terenów zielonych w Częstocicach zapewni relaks i komfort mieszkania.
 
Pomysły na adaptację terenów hutniczych Klimkiewiczowa na nowoczesną dzielnicę mieszkalną z Loftami | An idea how to addapt the lofts into trendy residential are in Klimkiewiczów (19th century indusries)
3.5.2. DENKÓW

Denków to miasto starsze od Ostrowca z tradycjami garncarskimi i ciekawą historią. Lokację szacuje się
na 1564 rok na mocy przywileju nadanego przez Zygmunta Augusta. Odebrano mu prawa miejskie w 1869
roku - po Powstaniu Styczniowym, tak car karał miasta uczestniczące czynnie w powstaniu, a także nakazano
się śmiać z tych miast. Stąd żarty o Wąchocku i małe zainteresowanie Denkowem. Niektóre źródła
mówią, że mieszkańcy sami zabiegali o statu osady, aby zmniejszyc podatki. O tradycjach świadczą nazwy
ulic: Browarna, Garncarska... Miasto natomiast posiada ciekawy układ urbanistyczny i z samego szacunku
do historii Rynek Denkowski powinien zostać zrewitalizowany.
 
Denków - now - the part of Ostrowiec - used to be a town even older than Ostrowiec. Denków lost the rights of town in 1869 after Polish national uprising against Russia, as a very active town supporting independence movements.
 
Rynek Denkowski, oraz przykłady ożywionej przestrzenii w Londynie (Hoxton Sq) oraz Krakowie (Plac Nowy i Plac Boh. Getta - Biuro Projektów Lewicki Łatak) | Denków Market Sq, and examples of vibrant spaces in London (Hoxton Sq) and Krakow (Plac Nowy and Plac Boh. Getta - by Biuro Projektów Lewicki Łatak)
3.5.3. OSIEDLE PUŁANKI
 
Osiedle Pułanki jak każde inne osiedle w Ostrowcu, to miejsce mające swoje własne wewnętrzne życie. Charkteryzuje je postument z samolotem MIG 17 z okresu Zimnej Wojny. Takie meble miejskie to kolejny przykład ozywienia miejsca, nadania mu tożsamości i kolorytu. Głośna sprawa usunięcia samolotu sprawiła protesty mieszkańców, co najlepiej świadczy o tym, że ludzie lubią miec coś wyjątkowego i niebalnalnego, co odróżni ich od innych. Takie miejsce również powinno być kolorowe i się wyróżniać, nadając tożsamość miejsca. Na takie symbole zasługują także inne osiedla.
 
Pułanki Quarter and every other quarter in Ostrowiec has an own internal fife. The sign of Pułanki is a postument of MIG 17 plane from Cold War era. That kind of "urban furnitures" are examples which vibe a space, provide an identifity and adds some colours. People like indivindualism, and it can make the space individual one.
Propozycja aranżacji przestrzeni wokół samolotu na os. Pułanki | Proposal landscape arrangement around the MIG 17 plane in Pułanki quarter
 
Osobne opracowanie tutaj: 
Full project here:
https://www.behance.net/gallery/16068527/Park-pod-samolotem-Ostrowiec-Sw-
3.6. INSPIRACJE
 
Czasem zwykła "bezuzyteczna" instalacja, bądź trochę kolorów potrafi odmienić miejsce. Jak mówi Martha Schwartz: Jeśli można poprawić przestrzeń publiczną choćby na sekundę, lepiej to robić niż nie robić nic. Poniżej przykłady z różnich miast m.in. Londynu, Moskwy, Dublina, projekty, którymi autorami są: Martha Schwrtz, pracowniak. Yayoi Kusama, Christiaan Nagel, Ephemeral Installation - Party Baloons, Urban Interventions.
 
 
PRACA W TOKU
-
WORK STILL IN PROGRESS