Kamil Zakrzewski's profile

MORPHINE - brand identification for jazz club

I would like to present the "Morphine" - logo jazz club
from my city. The sign was supposed to refer
to Morpheus, the divine being in chargefor dreams.
***
Just to clarify. The name of the club is basically beyond discussion.
I didn't come up with it, just like the tagline, which is also not my own.
The owner of the club had this idea, and I tried to create a logo that did not refer
to the medical aspect of the word. Therefore, during the design process,
I referred to the source of this name, i.e. the name of one of the minor deities of Greek mythology. I created a simplified silhouette of a saxophonist with cupid's wings.
The project comes from my archive, it was created in 2006.
The Morphine club existed for several years in Łódź at 2 Krzemieniecka Street (Poland).

Chciałbym przedstawić logo „Morphine” - klubu jazzowego
z mojego miasta. Znak nawiązywać miał do Morfeusza,
boskiej istoty odpowiedzialnej
za marzenia senne.

***
Gwoli wyjaśnienia. Nazwa klubu w zasadzie nie podlega dyskusji.
Nie wymyśliłem jej podobnie, podobnie jak i tagline nie jest mego autorstwa.
Był to pomysł Właściciela klubu, ja starałem się jedynie stworzyć logo,
które nie nawiązywałoby do medycznych aspektów tej nazwy.
Dlatego też w trakcie projektowania starałem się raczej nawiązać do źródłosłowia,
czyli de facto imienia jednego z pomniejszych bóstw mitologii greckiej.
Stworzyłem więc uproszczoną sylwetkę saksofonisty ze skrzydłami kupidyna.
Projekt pochodzi z mojego archiwum, powstał w 2006 roku.
Klub Morfina istniał przez kilka lat w Łodzi przy ulicy Krzemienieckiej 2.

MORPHINE - brand identification for jazz club
Published:

Owner

MORPHINE - brand identification for jazz club

Published: