Katarzyna Wolny's profile

Dreams of Silver / Sny ze srebra

Dreams of Silver / Sny ze srebra
_

Dreams of Silver is a multidimensional publication extensively showing the work of one of the most recognised contemporary Polish photographers - Wojciech Prażmowski. The album accompanied an exhibition, organized in 2022 at the Schoen Palace Museum in Sosnowiec in cooperation with the Ars Cameralis Cultural Institution, as a  part of the XXXI Ars Cameralis Festival.

The publication includes some three hundred photographic reproductions reflecting the author's broad spectrum of creative photography, from 1968 to the present. The more than four hundred-page book features Prazmowski's most important photographic series. The close collaboration between the artist, curator and designer made it possible to fully show the complexity of the project.

The graphic design of the album includes various aspects. The cross-sectional photographic material required new ordering and careful preparation for printing.Close cooperation with the author was crucial at each stage of the work. The leitmotif contained in the title required interpretation through both the form of the publication as well as the bookbinding methods. The publication's format imitates the proportions of negatives, and the overflowing motif of an abstract silver figure enclosed in a frame on the front and back covers refers to analog photographic materials and light-sensitive silver compounds. The positive and negative, axial symmetry and the circle within the square are meant to evoke classical art patterns. The author's name is the dominant element, while the modified proportions of the letters and the replacement of the letter "o" with a circle refer to the proportions of the silver-embossed figure. 

Working with the photos required an individual approach to the sets and creating a new interpretation of the photos. The chronological order of the cycles, the basic key of the narrative, required the creation of visual connections between consecutive chapters, in order to maintain the consistency of the story. Depending on the subject matter, the photo cycles are placed dynamically or statically, and compositional patterns are repeated throughout the book, creating a rhythmic narrative that engages the viewer. Each chapter page is complemented by a visualization of the layout of the photos that begin the chapter. Critical texts and reminiscences by: exhibition curator Marek Zielinski, Katarzyna Wielechowska, Barbara Major, Milena Rosiak accompany the analyzed series, and the whole is summarized by an essay by Marek Grygel telling a cross-sectional story of Prażmowski's travels, which contributed to the development of the photographer's creative path. Silver paint appearing in many of the designed elements clips the whole album together.

publishers: Cultural Institution Ars Cameralis Silesiae Superioris, Schoen Palace Museum in Sosnowiec

_

Sny ze srebra to wielowymiarowa publikacja przekrojowo ukazująca twórczość jednego z najwybitniejszych współczesnych fotografów polskich — Wojciecha Prażmowskiego. Album towarzyszył wystawie o tym samym tytule, zorganizowanej w 2022 roku w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis oraz w ramach XXXI Festiwalu Ars Cameralis.

Publikacja obejmuje około trzystu fotograficznych reprodukcji odzwierciedlających szerokie spektrum fotografii kreacyjnej autora, począwszy od 1968 roku aż do współczesności. W ponad czterystu stronicowej książce znalazły swoje miejsce najważniejsze cykle fotograficzne Prażmowskiego. Bliska współpraca artysty, kuratora oraz projektantki pozwoliła w pełni ukazać złożoność projektu.

Projekt graficzny albumu obejmował różnorodne aspekty. Przekrojowy materiał fotograficzny wymagał nowego uporządkowania i starannego przygotowania do druku, niezbędna była również ścisła współpraca z autorem na każdym z etapów pracy. Motyw przewodni zawarty w tytule wymagał interpretacji zarówno poprzez formę publikacji, jak i warstwę introligatorską. Format publikacji nawiązuje do proporcji negatywów, a zamieszczony na przedniej i tylnej okładce wątek przelewania abstrakcyjnej, srebrnej figury zamkniętej w ramce odwołuje się do analogowych materiałów fotograficznych i światłoczułych związków srebra. Pozytyw i negatyw, symetria osiowa oraz koło zawarte w kwadracie mają przywoływać na myśl klasyczne wzorce sztuki. Imię i nazwisko autora stanowi dominantę kolorystyczną, natomiast zmodyfikowane proporcje liter i zastąpienie litery “o” okręgiem nawiązują do proporcji wytłoczonej srebrem figury. 

Praca ze zdjęciami wymagała indywidualnego podejścia do zestawów i stworzenia nowej interpretacji zdjęć. Chronologiczny porządek cykli, będący podstawowym kluczem narracji, wymagał utworzenia wizualnych połączeń między kolejnymi rozdziałami w celu zachowania spójności opowieści. W zależności do tematyki, cykle zdjęć umieszczane są w sposób dynamiczny lub statyczny, a wzorce kompozycyjne powtarzają się na przestrzeni całej książki, tworząc rytmiczną, angażującą odbiorcę narrację. Każda ze stron rozdziałowych uzupełniona jest o wizualizację układu zdjęć rozpoczynających rozdział. Teksty krytyczne i wspomnienia: kuratora wystawy Marka Zielińskiego, Katarzyny Wielechowskiej, Barbary Major, Mileny Rosiak towarzyszą analizowanym cyklom, a całość podsumowuje esej Marka Grygla opowiadający przekrojowo o podróżach Prażmowskiego, które które przyczyniły się do ukierunkowania ścieżki twórczej fotografa. Srebrna farba pojawiająca się w wielu projektowanych elementach spina całość albumu.

wydawca: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Dreams of Silver / Sny ze srebra
Published:

Owner

Dreams of Silver / Sny ze srebra

Published: