VITRYAK
MAKHNO STUDIO  ART OF HOME
VITRYAK

Type: Visitor center
Area: 300 м²
Location: Kyiv, Ukraine 
Year: 2022

Energy security has become an essential paradigm in contemporary society. The main task now is to increase energy efficiency and use of energy from renewable and alternative sources, including wind. Wind power is one of the alternative energy sources that promote the flexibility of the general system and resistance to threats. In Ukraine, this problem has become more acute than ever, and therefore we have decided to present the Vitryak project, located on the bank of the Dnipro river, in the middle of the field with windmills. Vitryak is the prospect of the implementation of renewable energy technologies that have territorial communities concentrated in rural areas.
Енергетична безпека стала важливою парадигмою в соціумі. Основною складовою стало підвищення енергоефективності та використання енергії із відновлювальних та альтернативних джерел, в тому числі і вітряної. Вітряна енергетика – це одне з альтернативних джерел енергії , який сприяє гнучкості загальної системи і стійкості до загроз. В Україні дана проблема, як ніколи стала гострою, і тому ми вирішили презентувати проєкт Vitryak, розташований на березі Дніпра, посеред поля з вітряками, адже саме перспективи впровадження технологій відновлюваної енергетики мають територіальні громади зосереджені у сільській місцевості.
TASK

The task was to create a modern visiting centre, with a museum, a cafe zone and a conference hall in the context of a field with electric windmills.

The idea of the visitor centre project is the discovery of clean contemporary shapes, which define the philosophy of the new movement of modern energy companies – the use of wind-generating clean, zero-waste wind energy. The originality of simple forms provokes discussion.
Завдання полягало в створенні сучасного відвідувального центру, з включеним музеєм, кафе зоною та конференц-залом у контексті поля з електро вітряками. 

Ідея проєкту візит-центру полягає в пошуку чистих сучасних форм, які уособлюють філософію нової течії сучасних енергетичних компаній – використання вітряків, які генерують чисту безвідходну енергію з вітру. Оригінальність простих форм провокує до дискусії. 

The visitor centre is a two-storey building consisting of a museum, a conference hall, an observation platform on the field with windmills, a recreation area and a zone of a cafe-bar.
The peculiarity of the landscape is a circular lake behind the main building, over which there is the observation platform with a view of the windmills. In order to integrate the building into the landscape was chosen white color - as the main line passes through the field with windmills and ended with a new visitor center.
Візит-центр – це двоповерхова будівля, яка складається з музею, конференц зали, споглядального майданчика на поле з вітряками, відпочинковий простір та зони кафе-бар.  
Особливістю ландшафту є кругле озеро позаду будівлі, над яким розмістився споглядальний майданчик з видом на вітряки. Для цілісності будівлі та ландшафту було обраний білий колір - як основна лінія, що проходить через поле з вітряками та завершується новим візит-центром.
The main block – the museum, is designed in the form of a wing, which in the reflected lakes reminds the construction of a windmill. To emphasise the horizontal shape of the main block, which is based on the architectural shape in the form of a wing, the visual composition was continued with new quatropods, a unique 3D tile by MAKHNO Studio.
Основний блок – музей,  спроектований у формі крила, що у відображені озера поблизу нагадує конструкцію вітряка. Задля підкреслення горизонтальної форми основного блоку, на який спирається архітектурна форма у вигляді крила, було продовжено візуальну композицію новими кватроподами, унікальною 3д плиткою MAKHNO Studio.
The space of the visitor centre is inspired to rethink our role in the development of energy independence of the country because windmills are one of the most valuable resources for producing green hydrogen and preserving the world's ecosystem. 
Vitryak is a project about the future, about the knowledge about saving natural resources, for the purpose of increasing the flexibility of the energy system.

Простір візит-центру надихає переосмислити нашу роль у розвитку енергетичної незалежності країни, адже вітряки – це один з найбільш ефективних ресурсів для виробництва «зеленого» водню, та збереження екосистеми світу. 
Vitryak – це проєкт про майбутнє, про обізнаність щодо збереження природних ресурсів, задля підвищення гнучкості енергосистеми. 
The conference hall and cafe-bar area are located on the first floor, and the interior of the centre is executed in light colours, smooth lines emphasize the connection with natural forms of landscape. The walls are decorated with MAKHNO Studio's iconic  3d tiles – quatropods. Large-scale prototypes of quatropods are hanging from the ceiling in the zone of the cafe. The zone with tables is distinguished on one side by lamps Khmara, and on the other by lianas.
Конференц зал та зона кафе-бар розташовані на першому поверсі, інтер'єр центру виконаний в світлих тонах, плавні лінії підкреслюють зв'язок з природними формами ландшафту. Стіни прикрашені культовою 3д плиткою MAKHNO Studio – кватроподами,  а зі стелі в зоні кафе звисають масштабні прототипи кватроподів .Зона зі столами виділена з одного боку легендарними лампами Khmara, а з іншого ліанами.
Vitryak is an important project for the studio, as it emphasizes the importance of using alternative energy sources, especially during the energy crisis we have faced. The wind will play a leading role in the transformation of the global energy sector, which is why this project is aimed at attracting attention to wind as an alternative energy source.

Vitryak – це важливий проєкт для студії, адже він акцентує на важливості використання альтернативних джерел енергії, особливо в часи енергетичної кризи, з якою ми стикнулись. Вітряки відіграватимуть провідну роль у трансформації світового електроенергетичного сектору, саме тому цей проєкт націлений на привернення уваги до вітряків, як до джерела альтернативної енергії.
VITRYAK
1.2k
9.8k
24
Published: