DYPLOM Turystyka i rekreacja / Tourism and recreation
1108
25
2
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    This is my last project at University of Arts in Poznań. It's the set of posters about travels and tourism present in a critical way.
    Published:
Praca dyplomowa.
This is my last project at The University of Arts in Poznań. It's a set of posters about travelling and tourism presented in a critical way.
"Natura nasza jest w ruchu, zupełny odpoczynek to śmierć." Blaise Pascal.

Człowiek przemieszczał się od samego początku. Stosunkowo łatwo przystosowywał się do nowego otoczenia, by ostatecznie, jako jedyny gatunek zasiedlić całą Ziemię i nauczyć się żyć w wielu skrajnie różnych środowiskach. Podróż tkwi głęboko w naszej naturze. Przez wieki ludzie wędrowali w poszukiwaniu pożywienia, wiedzy, świętych miejsc, zasobów i grup, którym mogliby te zasoby sprzedać. Jednak na przełomie XVIII i XIX wieku po raz pierwszy pojawiła się nowa forma podróżowania - turystyka. Podróż, która nie miała na celu pozyskania jakichkolwiek korzyści materialnych. Podstawową intencją stał się odpoczynek i możliwość odwiedzenia nowych, obcych miejsc i ludzi. Z czasem podróże turystyczne stały się wyznacznikiem wysokiego statusu społecznego. Wiadomo było, że podróżuje ten, kogo na to stać, a odpoczynek jest formą nagrody za ciągłą pracę. Z drugiej strony samo słowo "turysta" stawało się coraz mniej atrakcyjne. Jak napisał jeden z pisarzy: "Dziś wszyscy jesteśmy turystami, ale nikt z nas się do tego nie przyznaje". Zygmunt Bauman w "Dwóch szkicach o moralności ponowoczesnej" przedstawia niezwykle krytyczny obraz nowoczesnego turysty. Charakteryzuje go jako osobę której głównym łupem z podróży są wrażenia i opowieści jakie może snuć po powrocie. Turysta podróżować nie musi, a więc wszystko co robi czyni z własnej woli. Nie ma w nim zatem uległości wobec losu, pokory wobec napotkanych ludzi. To turysta stwarza sobie teatr świata i to świat ma sprostać jego oczekiwaniom. Turysta płaci, więc wymaga. Szuka jedynie "nowego", "innego", "oryginalnego", a punktem odniesienia zawsze pozostaje jego dom. Nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia jakie mają miejsce w odwiedzanych krajach, przyjechał zwiedzić, odpocząć i niedługo wróci z powrotem. Z dumą obnosi się swoją "obcością", klasyfikuje i szufladkuje. Kiedy wyjedzie, pozostawi cel swej wędrówki w takim stanie, w jakim go zastał. Przynajmniej tak mu się wydaje. "O to chodzi, żeby mu się wydawało" pisze Bauman. Ten tekst zainspirował mnie do stworzenia serii plakatów o turystyce, jednak w przeciwieństwie do ogólnie przyjętego, pozytywnego obrazu podróży, postanowiłam spojrzeć na temat krytycznie. Okazało się, że takie podejście nie tylko obnaża nasze wojaże, ale również staje się ilustracją współczesnej ludzkiej natury.
Turystyka kolekcjonerska
Zbiorowe odczucie, że pewne widoki trzeba koniecznie zobaczyć napędza do podróżowania i swoistego "zaliczania" zwiedzanych miejsc. Współcześni turyści są kolekcjonerami widoków i raczej mniej chętnie wracają w te same "magiczne" obszary. Wolą kraje nowe, które wzbogacą ich pule wojaży i dowartościują w oczach znajomych. W wielu społecznościach osoba z metką obieżyświata o bogatym koncie odwiedzonych krajów jest ceniona i podziwiana. Szczególnym przypadkiem jest powstałe w 2005 roku stowarzyszenie Most Traveled People, które zrzesza ludzi rywalizujących o to, kto pierwszy zdobędzie wszystkie 872 kraje, rejony autonomiczne i terytoria zależne. Obecnym rekordzistą jest Charles A Veley, który ma na swoim koncie już 822 pozycje, a więc 94% całego świata. Do niektórych krajów Charles musiał docierać helikopterem, z militarną obstawą lub wpław, dlatego zdobycie wszystkich państw z listy może okazać się nieosiągalne.
 
Collector Tourism.
The common conviction that it is necessary to see some famous views drives people to travelling and “crediting” the places visited. The present-day tourists are collectors of views and rather less willingly come back to the same "magic" regions. They prefer new countries that can enrich their pool of travel and add value in the eyes of friends. In many communities a person who has a tag of globetrotter, with a rich account of visited countries, is esteemed and admired. A special case is the 2005-founded association Most Traveled People, which unites people who compete for who will first achieve all 872 countries, autonomous regions and dependent territories. Charles A Veley is the current champion. He has 822 items on his account already, which constitutes 94% of the world. Some places Charles had to reach by helicopter, with military guard or by swimming, so it could turn out unattainable to “credit” all the countries from the list.
Turystyka aborcyjna.
Popularne w ostatnich czasach stało się podróżowanie z krajów o restrykcyjnych przepisach aborcyjnych do krajów, w których są one łagodniejsze (lub w mniejszym stopniu egzekwowane). Szacuje się, że około kilkadziesiąt tysięcy Polek rocznie wyjeżdża w podróż, której głównym celem jest dokonanie aborcji. Turystyka aborcyjna rozwija się m.in. w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Znany jest również holenderski statek Langenort (cumujący także w Polsce), który wypływa w morze w celu dokonania aborcji na wodach eksterytorialnych, zgodnie z holenderskim prawem. Kobiety decydują się na taki wyjazd z obawy przed przeprowadzeniem nielegalnej aborcji w Polsce, nierzadko w niewłaściwych i niebezpiecznych dla zdrowia warunkach, a także w obawie przed stygmatyzacją społeczną. Wyjeżdżając stają się anonimowe. Oprócz Polek często wyjeżdżają również Irlandki, Portugalki, Meksykanki.
 
Abortion Tourism.
Recently, it has become popular to travel from countries with restrictive abortion law to the countries where it is more lenient (or enforced to a lesser extent). It is estimated that each year tens of thousands Poles leave on a trip with the abortion as their main purpose. Abortion tourism develops in Holland, Germany, Great Britain. Also known is the Dutch ship Langenort. She sets out onto the sea to make abortions on the exterritorial waters, in conformity with the Dutch law. Women decide to go on such a trip because they are afraid to perform illegal abortion in Poland, which is often conducted in inappropriate or health-endangering conditions, or in fear of public stigmatization. By leaving they become anonymous. Apart from Poles, also Irish, Portuguese, and Mexicans travel very often with the same goal.
Turystyka słoneczna.
Już w okresie powojennym słońce zaczęto uważać za podstawowy czynnik wpływający na dobre zdrowie i zapewniający atrakcyjność seksualną. Jedynie ciało opalone było ciałem idealnym. Dziś gwarancja uzyskania opalenizny jest kluczową atrakcją wielu wakacyjnych ofert i zsyła na dalszy plan wszelkie inne rozrywki. Turystyka stała się statyczna. Dla niektórych grup liczy się transport do ciepłych krajów i korzystanie ze słońca, bez większego znaczenia, gdzie mogą się one znajdować i co mają do zaoferowania poza opalenizną. To pięknie przybrązowiona skóra jest najcenniejszą zdobyczą wakacyjnych wojaży współczesnego podróżnika.
 
Solar tourism.
Already in post-war period the sun was considered a basic factor affecting good health and providing sexual attractivity. Only a tanned body was a perfect body. Nowadays, a tan guarantee is the fundamental attraction of many holiday deals and  overshadows all other entertainment. Tourism has become static. For some groups what counts is only the transportation to the warm countries to profit from the sun. It is no longer important where they are or what could do beyond sunbathes. Beautiful tanned skin is the most valuable achievement for a contemporary traveler.

Turystyka narkotykowa
Specyficznym rodzajem turystyki jest turystyka narkotykowa. Zapoczątkowana została w latach 70-tych przez hipisów zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich. W pojęciu tym zamykają się wyjazdy, których celem są działania związane z narkotykami: legalne spożywanie, kupowanie, uprawa. W Europie turyści spragnieni narkotycznych wrażeń odwiedzają licznie amsterdamskie "coffee shopy" (każdego roku w ten region kraju zjeżdża aż 1,5 miliona turystów) czy od niedawna Czechy. W Azji popularne jest indyjskie miasto Goa, z kolei w Ameryce Południowej - La Paz.  Boliwijska stolica stała się mekką "narkoturystów". Tylko tutaj można wstąpić do pierwszego na świecie kokainowego baru, Route 36, gdzie kelnerzy oprócz tradycyjnych drinków serwują kokainę. Ogromne zainteresowanie turystyką 
narkotykową wpływa na wzrost przestępczości związanej z używkami i wywołuje liczne akty sprzeciwu mieszkańców.
 
Drug tourism
A very specific kind of tourism is the drug tourism initiated in the 70s by the hippies of Western Europe and North America. This way of travelling encompasses actions related to drugs: legal consumption, buying, cultivation. In Europe, the tourists who are craving for drug–sensations visit numerous "coffee shops" in Amsterdam (each year 1,5 milion tourists arrive) or recently also Czech Republic. In Asia the Indian city of Goa is popular. In the case of South America – it is La Paz. The Bolivian capital has become the mecca of "drug–tourists". Only here can you go to the world’s first cocaine bar, Route 36, where the waiters apart from traditional drink can offer you a dose of drugs. The great interest in drug tourism is directly related to an increase in drug–associated crime and often causes protests by the residents.
 

Turystyka snobistyczna.
To gdzie i w jaki sposób się było decyduje o pewnym społecznym statusie. Podróże to nie tylko romantyczne wojaże, to także wielkie, ekstremalne wyprawy w różne niebezpieczne, bądź niedostępne miejsca na Ziemi. To również elitarne środowisko nie zwykłych turystów, a Podróżników, którzy niejednokrotnie swoje wyjazdy organizują dla pozyskania sławy i zdobycia sponsorów. Oprócz rzeczywiście szczerych i wartościowych projektów, co jakiś czas możemy zaobserwować jak powstają chwytliwe nazwy ekspedycji i coraz bardziej absurdalne cele. Najszybszy przejazd przez Saharę na rowerze, kijem pogo przez Antarktydę, na biegu wstecznym przez pustynię. Oby szybciej, dalej, wyżej, ciekawiej, aby pobić kolejny rekord i zyskać rozgłos.
 
Snobbish tourism.
Where and how we travel decides about our social status. Travelling not only means romantic journeys, as it includes also the great extreme expeditions to various dangerous or inaccessible places in the world. It also creates an elite environment of extraordinary tourists, ‘the voyagers’. Sometimes they organize trips solely for the fame they bring or to gain the money from the sponsors. Apart from (mostly) really genuine and valuable projects, from time to time we can observe ideas of expeditions with catchy names and more and more absurd purposes. The fastest journey by bike through Sahara, by pogo stick through Antarctica, inreverse across the desert. All that must be faster, further, higher, more interesting, just to break another record and get publicity.
Sexturystyka.
Oddalenie od domu, egzotyczne otoczenie, całkowity brak społecznej kontroli, anonimowość, wakacyjna atmosfera przyzwolenia i wyzwolenia, bezkarność, to czynniki, które sprzyjają sexturystyce. Mężczyźni odwiedzają Tajlandię, Wietnam, Kambodżę lub Kubę. Anonimowość wyjazdów sprzyja nie tylko prostytucji, ale i rozwojowi pedofilii oraz gwałtom. W Tajlandii pracuje już ponad 30 tys. prostytutek, z których 40% ma mniej niż 17 lat. Praca dziewcząt jest akceptowana, a wręcz ceniona społecznie, gdyż pozwala wyjść z biedy nie tylko im, ale i ich rodzinom. Dlatego nawet najbliżsi niejednokrotnie sprzedają je do domów publicznych.
 
Sextourism.
The distance from home, the exotic surroundings, the lack of social control, the anonymity, the atmosphere of holiday with the sense of liberation and impunity - these are the factors favourable to sextourism. Men visit mostly Thailand, Vietnam, Cambodia or Cuba. The anonymity of these travels favours not only prostitution, but also the increase of paedophilia and rapes. Already over 30 thousand prostitutes work in Thailand. 40% of them are less than 17 years old. Their work is widely accepted, even appreciated by the society, because it allows them to escape poverty and to help their families too. Thus, even close relatives sell girls to the whorehouses.
Turystyka internetowa.
Do niedawna turystyka w internecie przejawiała się jedynie w formie porad dotyczących podróżowania, możliwości rezerwacji hoteli, czy zakupienia biletów. Nie od dziś wiadomo, że internet stanowi najobszerniejszą bazę informacji. Aż 86% turystów deklaruje, że to właśnie w internecie poszukuje atrakcyjnych miejsc podróży, 78% zbiera opinie, a 64% porównuje ceny usług turystycznych. Na świecie pojawiły się również kamery internetowe, za pomocą których możemy oglądać różne miejsca. W dodatku dziś dzięki takim usługom jak Google Maps czy Google Street View możemy również obserwować z góry najodleglejsze zakątki świata oraz spacerować po ulicach wielu, często egzotycznych, odległych dla nas miast. Dzisiejszy turysta cel swej wędrówki odkrywa zanim jeszcze wyruszy w podróż. Wyjazd staje się w zasadzie jedynie skonfrontowaniem naszych wyobrażeń zrzeczywistością. Współczesny turysta coraz częściej nie wychodzi nawet z domu, żeby poznawać świat.
 
Internet tourism.
Until recently, tourism on the Internet was available only in form of advice on travelling, hotel reservations or buying tickets. It remains sure that Internet is the broadest base of information in the world. Even 86% of tourists declare that they look for attractive places on the Internet, 78% collect feedback and 64% compare the prices of tourist services. Since webcams appeared  in the world, with their help we can see different places. What’s more, with Google Maps and Google Street View we can observe the remotest corners of the world from above and wander around many streets of exotic, distant cities. A modern-day tourist discovers the place of his journey before he embarks on a trip. The trip serves in principle only to confrontour visions with the reality. A contemporary tourist more and more often does not even leave the house to explore the world.
Turystyka alkoholowa.
Nowa forma popularna zwłaszcza wśród turystów, którzy podróżują do krajów, gdzie alkohol jest stosunkowo tani w porównaniu z cenami w ich rodzimych państwach. Tego typu turystyka jest szczególnie popularna np. wśród młodych Anglików, którzy dzięki tanim połączeniom lotniczym przylatują do Polski, często jedynie na weekend i cały swój czas spędzają na piciu i zabawie, tym samym stwarzając niebezpieczeństwo w miastach i wywołując niechęć wśród mieszkańców. Od jakiegoś czasu modna stała się nowa atrakcja zwana "pub crawl", czyli grupowe upijanie się pod wodzą przewodnika w licznych pubach w historycznych centrach miast, np. w Rzymie. Z podobnymi turystami borykała się wcześniej Praga, dziś miastem szczególnie narażonym na ataki spragnionych picia niebotycznych ilości alkoholu i wulgarnego zachowania turystów jest Kraków. Doszło do tego, że w mieście Anglicy mają nawet zakaz wstępu do niektórych klubów pomimo wysokich zarobków, jakie można uzyskać dzięki ich wizytom.
 
Alcohol tourism.
It is a new way of travelling popular especially among tourists, who travel to the places where alcohol is cheaper compared to the prices in their home countries. This kind of tourism is particulary popular among young Englishmen, who, thanks to low-cost airline connections, arrive in Poland, often just for a weekend, and spend all the time drinking and having fun. Thereby, they pose a threat to the city’s reputation and cause resentment among the residents. For sometime, a new attraction called "pub crawl" has been particularly popular. This means heavy group drinking led by a guide who invites to the numerous pubs of the historic city-centres, in places such as Rome. Formerly, Prague had to face problems with such tourists. Nowadays, Kraków is the city especiallyvulnerable to attacks by binge-drinking tourists and their vulgar behaviour. It has even got to the point that Englishmen are banned by some clubs in the city-centre, despite the highearnings their visits can offer.
Turystyka na poziomie.
Podróże i wypoczynek stały się symbolem statusu i pozycji społecznej. Podobnie wielu uważa, że to buty świadczą także o charakterze i pozycji człowieka. Są elementem garderoby, który przyciąga uwagę innych, skupia wzrok. Nie zapominają o tym kobiety, które udając się na górską wycieczkę pozostają wierne swojemu wizerunkowi kojarzonemu z elegancją i wytwornością. Choćby na tatrzańskich szlakach często można spotkać osoby w butach zupełnie do takich wędrówek nieprzystosowanych. Szpilki, czy japonki, w których kobiety wspinają się na szczyt Giewontu stały się już symbolem niefrasobności, nieprzygotowana, niewiedzy dotyczącej warunków panujących w górach i lekceważenia zasad zdrowego rozsądku.
 
Highbrow Tourism.
Travelling and leisure have become the symbol of status and social position. Similarly, many think that shoes testify to a man's character and position. They are the part of the garment which attracts attention, which focuses the glances of others. Never forgetting about this, women often set out on a mountain tour still faithful to their elegant image. Even on the routes in the Tatra Mountains we can often meet people with their shoes completely unsuitable for mountain trips. Stiletto heel or flip-flops, in which women climb the summit of Giewont, have become the symbol of unconcern and ignorance of the natural conditions of the mountains, and simply of disregard for the rules of commonsense.
Sexturystyka.
Oddalenie od domu, egzotyczne otoczenie, całkowity brak społecznej kontroli, anonimowość, atmosfera przyzwolenia i wyzwolenia to czynniki, które sprzyjają seksturystyce. Kobiety podróżują do Egiptu, Tunezji, rzadziej do Turcji i na Bali. Są adorowane i dowartościowywane, dlatego nie wahają się "wspierać" finansowo swoich arabskich kochanków. Problem zaczyna się, kiedy wychodzą za mąż, pojawiają się różnice kulturowe lub kiedy odkrywają, że nie są jedynymi dla swych adoratorów, a głównym celem kochanków jest wyzyskiwanie pieniędzy.
 
Sextourism.
The distance from home, the exotic surroundings, the lack of social control, the anonymity, the atmosphere of holiday with the sense of liberation and impunity - these are the factors favourable to sextourism. Women travel mainly to Egypt, Tunisia, Turkey, Bali. They are adored and feel appreciated, so they do not hestiate to "support" their Arab lovers financially. The problem starts when they get married and the cultural differences appear or when they discover that they are not the dearest only for their admirers and the main goal of their lovers is money.
Turystyka górska.
Od roku 1909, to znaczy, od chwili, gdy prowadzone są statystyki wypadków tatrzańskich, do końca roku 2008 w Tatrach Polskich zginęło 759 osób - każdego roku statystycznie zdarza się ponad siedem wypadków śmiertelnych. A są to ofiary "jedynie" Tatr.  Na całym świecie ludzie giną w górach. Najczęstszymi powodami wypadków są: brak wyobraźni, lekkomyślność i brawura, nieodpowiednie przygotowanie oraz brak znajomości gór. Giną zwykli turyści, taternicy, himalaiści, narciarze, grotołazi - ci, którzy w górach znaleźli się przypadkiem, bez należytego przygotowania i ci, którzy mieli wieloletnie doświadczenia zdobywane w górach najwyższych. Ludzka pasja, zamiłowanie do zdobywania kolejnych szczytów, pokonywania granic, przekraczania własnych limitów oraz rywalizacji przegrywa w starciu z nieobliczalną naturą, zwłaszcza jeśli lekceważy się jej siłę.
 
Mountain tourism.
Since 1909, the year when the statistics of accidents in the Tatra Mountains were first recorded, till the end of 2008, 759 people have died in the Polish Tatras. Statistically, each year more than seven fatal accidents occur. And this is the death toll "only" in the Tatras. All around the world people die in the mountains. The most common causes of accidents are: lack of imagination, recklessness and bravery, bad preparation and lack of knowledge of the mountains. Among those dying in accidents are ordinary tourists, climbers, Himalayan mountaineers, skiers, speleologists – those who were in the mountains by chance, without adequate preparation, and also those who had many years of experience gained in the highest mountains. The human passion and love for the taking of the peaks, crossing boundaries, pushing the limits and rivalry, loses in the battle with the unpredictable nature, especially if you ignore its power.