Silent Film Festival / Identification
Projekt / Design: Weronika Jastrzemska
Promotor / S
upervisor: dr Adam Świerżewski
Recenzent /
Reviewerprof. Sławomir Witkowski
Zdjęcia / Pictures: Emilian Aleksander / Festiwal Filmu Niemego 

Dyplom magisterski / Master's diploma
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / 
Academy of Fine Arts in Gdańsk
2022Silent Film Festival / Identification
Published: