1stdot ...
Giọt mực đầu tiên, điểm bắt đầu ngập ngừng  của hầu hết mọi người!  Học làm người, bạn học viết chữ  đầu tiên! Nhìn vào một người, bạn nhìn vào chữ viết tay đầu tiên ! Chấm mực đen trên giấy trắng tượng  trưng cho sự bắt đầu!
 
1stdot is...
The 1st dot drops of ink, the tentatively and shy starting point of most people! Being human learning, you learn handwriting first ! Looking at a person, you look at the handwriting first ! 1st dot drops of dark ink on white paper permeability symbolize the beginning!
 
 
Ai cũng có một điểm bắt đầu
Người ta nói, chữ đầu tiên sẽ xác định tính cách của bạn. Nét chữ viết tay của bạn sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá con người bạn. Rồi từ đó, nhiều người có nét chữ không đẹp bỗng dưng không tự tin vào nét chữ của mình nữa! Họ dùng công nghệ máy tính cho tất cả mọi thứ! 1stdot là một thông điệp, hãy là chính bạn, hãy viết ra dù xấu hay đẹp, thì đó cũng là chữ viết của bạn! Đó là đặc trưng của bạn, đó là con người bạn! Không có người viết xấu, chỉ có người không dám viết! Đừng lãng quên phương thức giao tiếp và mô tả cơ bàn và gần gũi này nhé !
 Any one have a start point 
People say that a first letter will define your characteristic. And then, your handwriting became a standard to judge your personality. Since then, many people who don’t have good handwriting suddenly not confident in their handwriting any more! They use computer technology for everything!  1stdot is a reminder:  be yourself, write down whether bad or good, it is also your writing! That's typical of you, it's who you are! There are no bad handwriting, just dared to write or not! Do not forget this basic communication and description way !
 
 
 
 
Ai cũng có một điểm bắt đầu
Người ta nói, chữ đầu tiên sẽ xác định tính cách của bạn. Nét chữ viết tay của bạn sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá con người bạn. Rồi từ đó, nhiều người có nét chữ không đẹp bỗng dưng không tự tin vào nét chữ của mình nữa! Họ dùng công nghệ máy tính cho tất cả mọi thứ! 1stdot là một thông điệp, hãy là chính bạn, hãy viết ra dù xấu hay đẹp, thì đó cũng là chữ viết của bạn! Đó là đặc trưng của bạn, đó là con người bạn! Không có người viết xấu, chỉ có người không dám viết! Đừng lãng quên phương thức giao tiếp và mô tả cơ bàn và gần gũi này nhé
 
 
Any one have a start point 
People say that a first letter will define your characteristic. And then, your handwriting became a standard to judge your personality. TSince then, many people who don’t have good handwriting suddenly not confident in their handwriting any more! They use computer technology for everything!  1stdot is a reminder:  be yourself, write down whether bad or good, it is also your writing! That's typical of you, it's who you are! There are no bad handwriting, just dared to write or not! Do not forget this basic communication and description way
 
1stdot
27
566
6
Published:

1stdot

1st dot of ink, start point for every personality.
27
566
6
Published: